Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Egzaminy i zaliczenia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Państwo,

 

W wydanym zarządzeniu Rektora UJK nr 105/2020 w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach ustalono, iż „W przypadku prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia może odbywać się poza siedzibą Uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.” W związku z powyższym, uwzględniając zalecenia Dziekana Wydziału Humanistycznego, informuję, że zajęcia dydaktyczne nie wymagające zastosowania środków technicznych zostaną dokończone również w formie zdalnej. Zatem zaliczenia i egzaminy także odbędą się w formie zdalnej. Sposób przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów określa wspomniane zarządzenie oraz załączona do niego „Instrukcja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych”. Dalsze szczegóły zaliczeń i egzaminów zostaną Państwu przedstawione przez prowadzących zajęcia.

 

Szymon Kazusek
zastępca dyrektora ds. kształcenia

 

Zarządzenie nr 105-2020 Zmieniające zarządzenie w sprawie zdalnego kształcenia

Zarządzenie nr 105-2020 Zmieniające zarządzenie w sprawie zdalnego kształcenia Załącznik