INSTYTUT HISTORII

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha – najważniejsze publikacje

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha – najważniejsze publikacje

 

 1. Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora De superstitionibus (1405 r.), Warszawa 1999, ss. 267.
 2. Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. Sermones domincales et festivales z tzw. kolekcji Piotra Miłosławia, Kielce 2007, ss. 524.
 3. Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w., Warszawa 2013, ss. 182.
 4. Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy, red. W. Iwańczak, K. Bracha, Kielce 1997.
 5. Des Teufels Lug und Trug. Nikolaus Magni von Jauer: Ein Reformtheologe des Spätmittelalters gegen Aberglaube und Götzendienst, Dettelbach 2013 (Quellen und Forschungen zur Europäischen Ethnologie, hrsg von Dieter Harmening, Bd. XXV), ss. 272.

 6. Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Iwańczak, K. Bracha, Warszawa 2000.
 7. Zboznost středověka. K vydání připravil M. Nodl, K. Bracha, J. Hrdina, P. Kras, Praha 2007 (Colloquia mediaevalia Pragensia, 6).
 8. Magia słowa. Świadectwa teologów i wierzenia popularne w XV wieku, „Kwartalnik Historyczny”, R. XCVIII, 1991, nr 3, s. 17-32.
 9. „De ymaginibus sanctorum, quibus utitur ecclesia et cruce” w traktacie De superstitionibus (1444/1445) Jana z Wünschelburga, w: Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska i H. Zaremska, Warszawa 1995 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia II), s. 64-71.
 10. Pielgrzymki dziecięce do Mont Saint Michel sur Mer w świetle traktatu „Contra errores quorundam iuvenum masculorum” (1458 r.) Mikołaja Wachenheyma, „Studia Historyczne”, R. XL, 1997, z. 1 (156), s. 17-30.
 11. Katalog magii Rudolfa. (Na marginesie dotychczasowych prac), w: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 października 1998, red. A. M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 806 – 820.
 12. Świętokrzyska czarownica. Od średniowiecznego mitu do współczesnego symbolu regionu (wespół z L. Michalską-Bracha), w: Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość? Materiały konferencji naukowej Kielce, 23 maja 2001 r., red. J. Wijaczka, Kielce 2001, s. 113-157.
 13. Latawiec. Z katalogu imion rodzimych duchów i demonów w źródłach średniowiecznych, w: Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze-wczesna epoka nowożytna), red. J. Banaszkiewicz, K. Bracha, W. Iwańczak, St. K. Kuczyński, B. Wojciechowska, Warszawa 2001, s. 313-334.
 14. Die Kritik des Aberglaubens, der Irrtümer und Mißbräuche im Kult bei Jacobus Cartusiensis, w: Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum 65. Geburtstag von Edward Potkowski, Hrsg. von S. Lorenz. Redaktion: O. Auge und R. Zagolla, Stuttgart 2002 (Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts-und Wissenschaftsgeschichte, hrg. von J. Baten, B. von Egidy, A. Holzem, U. Köpf, D. Langewiesche, S. Lorenz, A. Schinding, J. Schröder, G. Wieland, Bd. 59), s. 151-163.
 15. Jana Milicza z Kromierzyża krytyka zabobonów i błędów w kulcie w świetle kwestii „Errores divinorum compilati contra divinatores et ariolos” (ok. 1370 r.), w: Pater familias. Sborník příspěvku k zivotnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka. K vydání připravil J. Hrdina za spolupráce E. Dolezalové a J. Kahudy, Praha 2002, s. 313-328.
 16. Between Learned and Popular Culture. The Exemple of Preaching in Poland during the Late Middle Ages. Sermones dominicales et festivales from the Collection Ascribed to Piotr of Miłosław, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, t. 8, 2003, s. 105-131.
 17. Verehrung und Verteidigung der Eucharistie. Unterweisung des Volkes in den Predigten von der „Sammlung von Petrus de Miłosław” (15. Jh.) und die Prager religiösen Diskussionen, w: The Bohemian Reformation and Religious Practice, Vol. 5, Part 1. Papers from the Fifth International Symposium on The Bohemian Reformation and Religious Practice sponsored by The Philosophical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic held at Vila Lanna, Prague 19-22 June 2002, ed. by Z. V. David, D. R. Holeton, Praha 2004, s. 211-236.
 18. Der Einfluss der neuen Frömmigkeit auf die spätmittelalterliche Kritik am Aberglauben im Reformschrifttum Mitteleuropas, w: Die >Neue Frömmigkeit in Europa im Spätmittelalter, hrsg. von M. Derwich, M. Staub, Göttingen 2004 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 205), s. 225-248.
 19. Folklore der Schrift. Einige Zeugnisse des Spätmittelalters Mittelosteuropa, w: The Development of Literate Mentalites in East Central Europe. Fourth Utrecht Symposium on Medieval Literacy, ed. by A. Adamska, M. Mostert, Turnhout 2004 (Utrecht Studies in Medieval Literacy, ed. by M. Mostert, t. 9), s. 496-517.
 20. Der Pilger als Muster des guten Christen in den polnischen Predigten des Spätmittelalters, w: Wallfahrten in der europäischen Kultur. Pilgrimage in European Culture. Tagungsband Příbram, 26-29. Mai 2004. Proceedings of the Symposium Příbram May 26th – 29th 2004, hrg. von D. Dolezal, H. Kühne. Unter Mitarbeit von E. Dolezalová, M. Holubová, J. Hrdina, H. Pátková, Frankfurt am Main 2006 (Europäische Wallfahrtsstudien, Bd 1), s. 279 – 292.
 21. Zwischen miracula, mirabilia und mira. Die Wallfahrten nach Wilsnack im Urteil Jakobs von Paradies, w: Die Wilsnackfahrt. Ein Wallfahrts-und Kommunikationszentrum Nord-und Mitteleuropas im Spätmittelalter, hrg. von F. Escher, H. Kühne, Frankfurt am Main 2006 (Europäische Wallfahrtsstudien, Bd 2), s. 165-177.
 22. Magie und Aberglaubenskritik in den Predigten des Spätmittelalters in Polen, w: Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, hrg. von T. Wünsch, Berlin 2006 (Religions-und Kulturgeschichte in Ostmittel-und Südosteuropa, hrg. von J. Bahlcke, R. Bendel, J. Köhler, T. Wünsch, Bd. 8), s. 197-215.
 23. Semen est verbum Dei. Postylla Carcer animae przypisywana Janowi Szczeknie, w: Amoenitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków 2007, s. 61-71.
 24. Predigerkodex als Pastoralhandbuch. Am Beispiel der Sermones dominicales et festivales der sogennanten Sammlung von Petrus von Miłosław, „Medieval Sermon Studies”/University of Hull-University of Bristol/, vol. 52, 2008, s. 75-80.
 25. „Cristus in siner jogent vnd kintheit gewundert hart”. IX-ty punkt oskarżenia brata Wernera z Friedbergu w procesie z 1405 r., w: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-wschodniej, red. P. Kras, Kraków 2010, s. 329-348.
 26. Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu. Materiały Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Chrześcijaństwa (CIHEC), Lublin-Lwów, 6-10 września 2007. Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages. Proceedings of the Conference of the Commission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme (CIHEC), Lublin-Lviv, 6-10 September 2007, red. K. Bracha, P. Kras, Warszawa 2010.
 27. Sacrum pogańskie-sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, red. K. Bracha, Cz. Hadamik, Warszawa 2010.
 28. Kazania świętokrzyskie. Geneza, przekaz, tekst, kontekst – po lekturze nowej edycji. Instytut Badań Literackich PAN 3 marca 2010, red. K. Bracha, A. Dąbrówka, „Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi”, t. 4, Warszawa 2010, s. 11-123.
 29. Nowa edycja tzw. Kazań świętokrzyskich. Nowe pytania, nowe odpowiedzi, „Przegląd Humanistyczny”, nr 1 (424), 2011, s. 73-83.
 30. Uboże w świecie zmarłych, w: Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu, red. T. Grabarczyk, T. Nowak, Łódź 2011 (III Kongres Mediewistów Polskich: Łódź 22-24.09.2008 r.), s. 49-70.
 31. Tutissimum scutum w kazaniach maryjnych z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia (II poł. XV w.), w: Sic erat in fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi, t. I, red. E. Kościk, R. Żerelik, P. Badyna, F. Wolański, Toruń 2012, s. 127-148.
 32. Kaznodziejstwo średniowieczne. Polska na tle Europy. Teksty-atrybucje-audytorium, red. K. Bracha, współpraca A. Dąbrówka, Warszawa 2014 (Colloquia Mediaevalia Preadicatoria, Vol. I).
 33. Kazanie na I Niedzielę Adwentu jako wprowadzenie do Postylli Super evangelia dominicalia Łukasza z Wielkiego Koźmina, w: Kaznodziejstwo średniowieczne. Polska na tle Europy. Teksty-atrybucje-audytorium, red. K. Bracha, współpraca A. Dąbrówka, Warszawa 2014 (Colloquia Mediaevalia Preadicatoria, Vol. I), s. 33-48.
 34. Święto wiktorii grunwaldzkiej w kaznodziejstwie polskim późnego średniowiecza, w: Conflictus magnus apud Grunwald 1410. Między historią a tradycją. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „Grunwald – Tannenberg – Žalgiris zorganizowanej 20-24 września 2010 r. w Malborku i Krakowie, red. K. Ożóg, J. Trupinda, Malbork 2013, s. 231-247.
 35. Commentaries on the Decalogue in the late Middle Ages: Between Method and Catechesis. Poland in the European Context. Research State and Perspectives, w: Glossae-Scholia-Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, ed. by M. Mejor, Frankfurt am Main-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2014, s. 177-194.
 36. Kwestia Utrum potestas cohercendi daemones fieri possit per caracteres, figuras aut verborum prolationes heidelberskiego teologa i inkwizytora Jana z Frankfurtu (?1440), w: Ecclesia-Regnum-Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. S. Gawlas, K. Gołąbek, M. A. Janicki, R. Michałowski, M. Piber-Zbieranowska, P. Węcowski, Warszawa 2014, s. 96-109.
 37. Korespondencja z Władysławem II Jagiełło i Kazania Betlejemskie Jan Husa w sprawie Grunwaldu, „Nowe Studia Grunwaldzkie”, t. 1, 2015, s. 37-50.
 38. Słowiańskie święto wiosenne stado. Rekonstrukcja obrzędu, w: Targi, jarmarki i odpusty, red. M. Brzostowski, M. Przybyła, J. Wrzesiński, Poznań-Ląd 2014, s. 52-67.
 39. Maryjny ideał pobożności w kaznodziejstwie polskim późnego średniowiecza, w: Staropolska literatura dewocyjna. Gatunki, tematy, funkcje, red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka (Staropolskie teksty paraliterackie), Warszawa 2015, s. 63-78.
 40. Średniowieczna metryka wizerunku świętokrzyskiej czarownicy, w: Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków, red. J. Pietrzak-Thebault, Ł. Cybulski, Warszawa 2015, s. 119-134.
 41. Żywy odbiór kazań w Polsce późnego średniowiecza. Kilka przykładów źródłowych, w: Historia. Memoria. Scriptum. Księga pamiątkowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, red. J. Krochmal, Warszawa 2016, s. 199-210.
 42. Kogut, czyli dobry kaznodzieja według Jana z Wünschelburga, w: Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, red. K. Bracha. W. Brojer, Warszawa 2016, s. 227-252.
 43. Sermo de die iudiciiJana Milicza z Kromierzyża w polskich rękopisach z XV w. i jego adaptacja, w: Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, red. K. Bracha, M. Nodl (Colloquia mediaevalia Pragensia, t. XVI), Praha 2016, s. 19-29.
 44. Spór o błędy przesądów w świetle kazania De incarnatione Christi Stanisława ze Skarbimierza, w: Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověkú. Sborník příspěvkú životním jubileu PhDr. Zděnka Uhlíře, red. R. Modrákova, T. Klimek, Praha 2016, s. 87-99.
 45. Polemik gegen den hussitischen Bildersturm im Lichte des Traktates „De superstitionibus” Johannes von Wünschelburg (1380/1385-ca.1456), „Bulletin der Polnischen Historischen Mission”, Nr. 11, 2016, s. 147-208.
 46. Jana z Wünschelburga († ca. 1456) życie i twórczość, „Sobótka”, t. 2, 2016, s. 47-59.
 47. Pesymizm i odczucie schyłkowości epoki w piśmiennictwie późnego średniowiecza. Kilka przykładów źródłowych, „Czas Przeszły. Poznańskie Studia Historyczne”, t. 4, 2007, s. 137-148.
 48. Nourishment and Correction: Preaching and Reform in Central-Eastern Europe in the Later Middle Ages „Przegląd Tomistyczny”, t. 22, 2016, s. 201–229.
 49. The Ten Commandments in Preaching in Late Medieval Poland: „Sermo de praeceptis” from the MS. 3022 at the National Library in Warsaw, w: The Ten Commandments in Medieval and Early Modern Culture, ed. Y. Desplenter, J. Pieters, and W. Melion, Leiden-Boston, Brill 2017 (Intersections, vol. 52), s. 173-195.
 50. Grunwald i pamięć o wojnie 13-letniej w Polsce późnego średniowiecza, „Nowe Studia Grunwaldzkie”, t. 3, 2017, s. 9-17.
 51. Jan Hus jako kaznodzieja i promotor kaznodziejstwa, w: Jan Hus. Życie, myśl, dziedzictwo, red. P. Kras, M. Nodl, Warszawa 2017, s. 167-192.
 52. Wokół katalogu zachodnioeuropejskich rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie. D. Barow-Vassilevitsch, M.-L. Heckmann, Abendländische Handschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit in den Beständen der russischen Staatsbibliothek (Moskau), Wisebaden 2016, „Studia Źródłoznawcze”, t. 56, 2018, s. 189-192.
 53. Rec.: D. Barow-Vassilevitsch, M.-L. Heckmann, Abendländische Handschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit in den Beständen der russischen Staatsbibliothek (Moskau), Wisebaden 2016, „Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsschreibung”, t. 126, 2018, z. 1, s. 164-166.
 54. Tatár támadások Lengyelország ellena a XIII. század során, a támadások következményei, w: Lengyelország és Magyaroszág történelmi szerepe a keresztény Európa védelmében Árpád-házi Szent Lászlótól a mai idökig cimű lengyel-magyar konferencia. Budapest, 2017, oktober 12., red. K. Sutarski, Budapest 2018, s. 45-60.
 55. Praktyki pobożne Mikołaja z Wielkiego Koźmina (zm. 1490 r.), mnicha łysogórskiego, w: Klasztor na Świętym Krzyżu. Skarb polskiej kultury i historii, red. P. Zając, Poznań 2019, s. 61-85.
 56. Średniowieczne rękopisy dawnej Biblioteki kieleckiej kapituły kolegiackiej. Badania i źródła. Medieval Manuscripts of the Old Library of the Kielce Collegiate Chapter. Research and Sources, w: Średniowieczne skarby Kielc. Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki kolegiaty kieleckiej, red. K. Bracha, L. Dziedzic, Kielce 2019, s. 9-26
 57. Exemplum o gnuśnym żaku i surowym nauczycielu z rękopisu „Penitencjału świętokrzyskiego” z połowy XV wieku, w: Ad Personam. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w 75. rocznicę urodzin, red. Cz. Jastrzębski, Kielce 2019, s. 17-27.
 58. Utracone dziedzictwo. Rękopisy średniowieczne Biblioteki Narodowej w monografii Jerzego Kaliszuka Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, t. 1: Dzieje i charakterystyka kolekcji, t. 2, cz. 1-2: Katalog rękopisów utraconych, t. 3: Indeksy, Aneks, Bibliografia, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Wrocław 2016 (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, red. M. Derwich, t. 8/1-3), ss. 688, 1380, 754, „Studia Źródłoznawcze”, t. 57, 2019, s. 228-234.
 59. Is it Worth Publishing anthologies of sermons? On the Margins of Kazania w kulturze polskiej. Edycje Kolekcji Tematycznych [Sermons in Polish Culture. Editions of Thematic Collections], ed. Kazimierz Panuś, vols.1–3, Kraków 2014, pp. 1849, „Res Historica”, t. 47, 2019, s.  327-342.
 60. -Najstarsze pastoralia w księgozbiorach litewskich. Stan i perspektywy badań kodykologicznych i analitycznych, w: Ženklai, simboliai, prasmės: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu, red. G. Zujienė, R. Čepaitė, Vilnius 2019, s. 75-103.
 61. -Jana z Wünschelburga († ca. 1456) Tractatus de superstitionibus. Badania i źródła, „Sobótka”, R. 72, 2017, nr 3, s. 29-63. (druk: 2020).
 62. -Słowo, pismo, sacrum. Cztery studia z dziejów kultury religijnej w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 2020 (Studia staropolskie. Series nova, t. XLIV/CV) (wespół z M. Leńczukiem).
 63. -Wincenty-hagiograf św. Stanisława. Spór o biografię i twórczość krakowskiego dominikanina, w: Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz kolegiaty kieleckiej (ok.1372 r.). Wydanie fototypiczne z komentarzem, red. K. Bracha, Kielce 2020, s. 35-58.
 64. -Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz kolegiaty kieleckiej (ok.1372 r.). Wydanie fototypiczne z komentarzem, red. K. Bracha, Kielce 2020.
 65. -Syreny zagojskiej świątyni. Między mitologią a średniowieczną moralistyką, w: Totius mundi Philohistor. Studia Georgio Strzelczyk octuagenario oblata, red. M. Delimata-Proch, A. Krawiec, J. Kujawiński, Poznań 2021, s. 175-192.
 66. Odpowiedzi na ankietę, „Kwartalnik Historyczny”, t. 127, nr 4, 2021, s. 41-46.
Skip to content