INSTYTUT HISTORII

Dobre praktyki

Dobre praktyki

W roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021, w ramach DOBRYCH PRAKTYK, podjęto następujące działania:


1.) Jeden dzień wolny w tygodniu roboczym dla studentów Historii (II roku II stopnia) – bardzo ceniony przez nich z tytułu przygotowywania pracy dyplomowej.
2.) Współpraca ze szkołami średnimi (odczyty, wykłady; udział ekspercki pracowników IH w komisjach konkursowych; co ma wymiar reklamy, wśród społeczności uczniowskiej w/w instytucji, (tj. w okresie przedpandemicznym);
3.) Współpraca z Archiwum Państwowym w Kielcach w organizowaniu cyklicznych, co miesięcznych sympozjów (Spotkanie ze Źródłem Historycznym): na które zapraszani są także studenci Historii;
4.) Organizacja cyklicznej Olimpiady Historycznej dla szkół podstawowych i średnich regionu kielecko-radomskiego i konkursu ziemiańskiego (co stanowi okazję do propagowania wiedzy o Instytucie Historii wśród przyszłych, potencjalnych studentów);
5.) Aktywność trzech studenckich kół naukowych (Regionaliści, Judaica, Przyjaciół AK) działających w IH;
6.) Ponadto studenci mieli dostęp, poprzez stronę IH, do pełnej dokumentacji, dotyczącychkształcenia,tj.:
– harmonogramu realizacji programu studiów I i II stopnia;
– wnioski w sprawach dotyczących toku studiów (wznowienia, powtarzanie roku, itp.);
– wnioski w kwestii pomocy socjalnej;
– przekierowanie na stronę Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami;
– dostęp do informacji na stronie internetowej, dotyczący opiekunów poszczególnych lat na kierunku Historia (I i II stopień);
7.) Studenci mieli możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji, poprzez udział w kursach w ramach projektu AKCELERATOR;

8.) Studenci pierwszych lat (w tym także na II stopniu), byli informowani przez Dyrekcję oraz opiekunów roku o  możliwości skorzystania z pomocy Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (CWOzN);   

9.) W razie potrzeb, z konkretnymi problemami, studenci (będący osobami z niepełnosprawnościami) mogli zgłaszać się do Dyrekcji IH; podobnie jak pracownicy Instytutu, w zakresie organizacji wsparcia procesu kształcenia w/w osób.

 

W roku akademickim 2021/2022, w ramach DOBRYCH PRAKTYK, podjęto następujące działania:


1.) Udział pracowników Instytutu Historii w szkoleniu „Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami i dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

W dniach 15 i 29 października oraz 6 i 14 grudnia 2021 r. pracownicy Instytutu Historii wzięli udział w szkoleniu „Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami”. Celem szkolenia jest podniesienie świadomości problematyki niepełnosprawności. Szkolenia przybliżą pracownikom naszej Uczelni różne rodzaje niepełnosprawności oraz wynikające z nich specyficzne potrzeby studentów, instrukcje jak udzielać wsparcia, reagować w sytuacjach kryzysowych, a także teoretyczne aspekty i podstawy prawne problematyki niepełnosprawności. Szkolenie było organizowane w ramach Projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Szkolenie objęło:

Moduł I – część teoretyczna (dzień praktyczny przeprowadzony w trybie stacjonarnym w 10-15 osobowych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego i środków bezpieczeństwa):

 • Pre-test ewaluacyjny
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 2006
 • Rodzaje niepełnosprawności i zasady etyki zawodowej wobec osób z niepełnosprawnościami
 • Student ze specjalnymi potrzebami w tym z zaburzeniami psychicznymi
 • Bariery mentalne, społeczne i akceptacja odmienności, wrażliwość, empatia
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • Pytania i odpowiedzi

 

Moduł II – część praktyczna (dzień teoretyczny za pośrednictwem platformy MS Teams).

 • Dostępność przestrzenna
 • Praktyczne ćwiczenia związane z  przekraczaniem barier architektonicznych:

– przemieszanie się na wózku inwalidzkim

– przemieszczanie się z ograniczeniem ruchowym

– przemieszczanie się z ograniczeniem wzrokowym

 • Praktyczne przykłady współpracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi oraz ze szczególnymi potrzebami
 • Przykłady rozwiązań dostępności cyfrowej wobec różnych rodzajów niepełnosprawności
 • Praktyczne ćwiczenia związane z tworzeniem treści dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Empiryczne sprawdzanie dostępności treści cyfrowych na stronie uczelni (z barierami ograniczającymi wzrok oraz mobilność ruchową)
 • Pytania i odpowiedzi
 • Post-test ewaluacyjny
 • Studenci pierwszego roku I stopnia są informowani przez Dyrekcję oraz opiekunów roku o  możliwości skorzystania z pomocy CWOzN.  
 • W razie potrzeb, z konkretnymi problemami, studenci (będący osobami niepełnosprawnymi) mogą zgłaszać się do Dyrekcji IH; podobnie jak pracownicy Instytutu, w zakresie organizacji wsparcia procesu kształcenia w/w osób.
 • Aktywność trzech studenckich kół naukowych (Regionaliści, Judaica, Przyjaciół AK) działających w IH:
 • Studenci mają dostęp, poprzez stronę IH, do pełnej dokumentacji, dotyczących kształcenia, tj.:
  – harmonogramu realizacji programu studiów I i II stopnia;
  – wnioski w sprawach dotyczących toku studiów (wznowienia, powtarzanie roku, itp.);
  – wnioski w kwestii pomocy socjalnej;
  – przekierowanie na stronę Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami;
  – dostęp do informacji na stronie internetowej, dotyczący opiekunów poszczególnych lat na kierunku Historia (I i II stopień);
  – możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji, poprzez udział w kursach w ramach projektu AKCELERATOR.

Instytut Historii wspiera poszerzanie wiedzy studentów na temat swych praw i obowiązków, jako członków społeczności akademickiej UJK. Stąd propaguje wśród studentów Historii, informacje dotyczące np. wykładów w tym zakresie, organizowanych przez Uczelniany Samorząd Studencki. W dniu 7 grudnia 2021 r; Instytut wsparł inicjatywę Samorządu Studenckiego UJK, w kwestii przygotowania szkolenia dla kierunków Wydziału Humanistycznego, na temat „Praw i obowiązków Studenta”. Zasadniczo było ono adresowane do starostów poszczególnych lat oraz studentów I roku, lecz także mogli w nim wziąć także udział wszyscy inni a zainteresowani tym studenci.

 

 

Ponadto to, Instytut Historii prowadzi kampanię informacyjną na temat możliwości wsparcie studentów w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.

Celem jest udzielanie pomocy, tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub z innych powodów potrzebują wsparcia oraz konsultacji specjalistów. Pracownicy PIK współpracują z placówkami pomocowymi z regionu oraz z nauczycielami akademickimi w zakresie organizacji i realizacji kształcenia dla osób będących w kryzysie. Prowadzone są działania profilaktyczne związane z promocją zdrowia psychicznego i zapobiegania kryzysom psychicznym. Ponadto prowadzone jest poradnictwo dotyczące profilaktyki zakażeń HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Studenci okresowo mogą skorzystać z bezpłatnych, anonimowych badań w kierunku zakażeń HIV z poradnictwem przed i po teście.

 

 

 

 

Skip to content