Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Dobre praktyki

W ostatnich trzech latach akademickich (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) w ramach DOBRYCH PRAKTYK, podjęto następujące działania:


1.) Jeden dzień wolny w tygodniu roboczym dla studentów Historii (II roku II stopnia) – bardzo ceniony przez nich z tytułu przygotowywania pracy dyplomowej;

2.) comiesięczne spotkania Dyrekcji IH z samorządem studenckich (przedstawicielami uczelnianego samorządu oraz starostami poszczególnych lat: ich celem – zgłaszanie uwag w zakresie organizacji toku kształcenia a także innych dotyczących spraw studenckich;

3.) Współpraca ze szkołami średnimi (odczyty, wykłady; udział ekspercki pracowników IH w komisjach konkursowych; co ma wymiar reklamy, wśród społeczności uczniowskiej w/w instytucji, (tj. w okresie przedpandemicznym);

4.) Współpraca z Archiwum Państwowym w Kielcach w organizowaniu cyklicznych, co miesięcznych sympozjów (Spotkanie ze Źródłem Historycznym): na które zapraszani są także studenci Historii (jako słuchacze lub prelegenci);

5.) Organizacja cyklicznej Olimpiady Historycznej dla szkół podstawowych i średnich regionu kielecko-radomskiego i konkursu ziemiańskiego (co stanowi okazję do propagowania wiedzy o Instytucie Historii wśród przyszłych, potencjalnych studentów);

6.) Aktywność trzech studenckich kół naukowych (Regionaliści, Judaica, Przyjaciół AK) działających w IH;

7.) Ponadto studenci mają dostęp, poprzez stronę IH, do pełnej dokumentacji, dotyczących kształcenia, tj.:
– harmonogramu realizacji programu studiów I i II stopnia;
– wnioski w sprawach dotyczących toku studiów (wznowienia, powtarzanie roku, itp.);
– wnioski w kwestii pomocy socjalnej;
– przekierowanie na stronę Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami;
– dostęp do informacji na stronie internetowej, dotyczący opiekunów poszczególnych lat na kierunku Historia (I i II stopień);

8.) Studenci mieli możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji, poprzez udział w kursach oraz IV (rok akademicki 2021/2022) i V Edycji (rok akademicki 2022/2023) Targów Akademickich w Kielcach w ramach projektu AKCELERATOR;

9.) Studenci pierwszych lat (w tym także na II stopniu) są informowani przez Dyrekcję oraz opiekunów roku o  możliwości skorzystania z pomocy Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (CWOzN);   

10.) W razie potrzeb, z konkretnymi problemami, studenci (będący osobami z niepełnosprawnościami) mogli zgłaszać się do Dyrekcji IH; podobnie jak pracownicy Instytutu, w zakresie organizacji wsparcia procesu kształcenia w/w osób.

 11.) Udział pracowników i studentów Instytutu Historii w szkoleniach:

– „Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami i dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” (rok akademicki 2021/2022);

– Szkolenie dla pracowników IH na temat zwalczania mobbingu w środowisku akademickim (rok akademicki 2021/2022);

12.) Udział studentów Instytutu Historii w szkoleniach:

– rok akademicki 2021/2022: Szkolenie na temat praw i obowiązków członków społeczności akademickiej UJK;

– rok akademicki 2022/2023: Webinaria poświęcone tematyce płci, równości i różnorodności w nauce, pn.: „Stereotypy, nieświadome uprzedzenia i dyskryminacja w badaniach i na uczelniach jako miejscach prowadzenia działalności naukowej, kształcenia i pracy”:

Moduł 4: Poszukiwany, poszukiwana – równość w awansie zawodowym i rekrutacji na uczelni. Termin 22.11. 2022;

Moduł 5: Język inkluzywny Termin: 29.11. 2022 r. Plan szkolenia: § Co to są mikroprzekazy, mikronierówności czy mikroagresje? Jakie są najczęstsze formy wykluczenia w komunikacji formalnej i nieformalnej w badaniach i na uniwersytecie? Czy “mansplaining” to mikroagresja? § Indywidualne, zespołowe i instytucjonalne źródła nierówności w komunikacji i języku i ich konsekwencje. § Identyfikowanie i neutralizowanie mikroagresji i języka wykluczającego.

13.) Instytut Historii prowadzi kampanię informacyjną na temat możliwości wsparcie studentów w ramach Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji.

Celem jest udzielanie pomocy, tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub z innych powodów potrzebują wsparcia oraz konsultacji specjalistów. Pracownicy Centrum Wsparcia współpracują z placówkami pomocowymi z regionu oraz z nauczycielami akademickimi w zakresie organizacji i realizacji kształcenia dla osób będących w kryzysie. Centrum oferuje możliwość wsparcia i towarzyszenia w różnych trudnych sytuacjach (pomoc dla osób doświadczających trudności, lęku, obniżenia nastroju, trudności w relacjach z innymi, obniżenia motywacji do codziennych działań lub jakichkolwiek innych dyskomfortowych odczuć w zakresie swojej równowagi psychicznej i emocjonalnej uzyska wstępną  pomoc i wsparcie).

14.) Szkolenie w ramach Funduszy Europejskich Doskonałość dydaktyczna uczelni na temat – Techniki podnoszenia interaktywności i atrakcyjności zajęć dydaktycznych”; Kielce, 23 – 24 maja 2024 r. (rok akademicki 2023/2024):

Szkolenie „Techniki podnoszenia interaktywności i atrakcyjności zajęć dydaktycznych” –  dla 40 nauczycieli w wymiarze 10 godzin dydaktycznych

Cel: zaprezentowanie metod i technik podnoszących interaktywność i efektywność zadań realizowanych podczas zajęć przez studentów oraz zaprojektowanie i opracowanie przez osoby uczestniczące w zajęciach wdrożenia omawianych metod i technik we własnych kursach.

 

Rok akademicki 2023/2024: Nawiązanie współpracy IH, poprzez CWOzN od 1 czerwca 2023 r., z Polskim Związkiem Głuchych (na temat świadczenia usługi Tłumaczenia on-line języka migowego dla UJK. Polega ona na tłumaczeniu rozmowy w czasie rzeczywistym z polskiego na polski język migowy lub system językowo-migowy).

1.) włączenie do programu studiów na kierunku historia, treści dotyczącego równego traktowania studentów i niedyskryminowania ze względu na płeć, wyznanie i poglądy:

I stopień: Podstawy studiowania: ścieżka nauczycielska i  nienauczycielska;

II stopień: Społeczeństwo obywatelskie – aspekty socjologiczne (ścieżka nauczycielska);

Historia kultury XX w.; (ścieżka nienauczycielska).

 

2.) Wdrożenie zarządzenia nr 2010/2023 r. w sprawie w sprawie zapewnienia dostępności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

– w zakresie zadań społeczności akademickiej w związku z zapewnieniem dostępności: 1) podejmowanie działań na podstawie zaobserwowanych lub zgłoszonych problemów dotyczących dostępności przez właściwe jednostki organizacyjne; 2) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie komunikacji z osobą ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb; 3) udział w szkoleniach na temat dostępności realizowanych przez Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

– w zakresie zasad służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Uniwersytecie regulują: 1) Procedura zapewnienia dostępności architektonicznej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) Procedura zapewnienia dostępności cyfrowej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) Szczegółowe zasady wprowadzenia i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów z niepełnosprawnościami, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; 4) Szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec doktorantów z niepełnosprawnościami, o których mowa w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; 5) Procedura zapewniania studentom dostępności kształcenia, wsparcia w procesie uczenia się, partycypacji społecznej, rozwoju naukowym oraz w zakresie świadczeń, opracowana w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia; 6) Procedura zapewnienia doktorantom Szkoły Doktorskiej dostępności kształcenia, wsparcia w procesie uczenia się, partycypacji społecznej, rozwoju naukowym oraz w zakresie świadczeń, opracowana w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;

– w zakresie współdziałania – w ramach działań zmierzających do zapewnienia dostępności – z Zespołem do spraw zapewniania dostępności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; 

– w zakresie współdziałania z Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w kwestii szkoleń z dostępności dla nowo zatrudnionych pracowników IH (w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia).

 

Skip to content