INSTYTUT HISTORII

Dobre praktyki

Dobre praktyki

W ostatnich dwóch latach akademickich (2021/2022 i 2022/2023) w ramach DOBRYCH PRAKTYK, podjęto następujące działania:


1.) Jeden dzień wolny w tygodniu roboczym dla studentów Historii (II roku II stopnia) – bardzo ceniony przez nich z tytułu przygotowywania pracy dyplomowej;

2.) comiesięczne spotkania Dyrekcji IH z samorządem studenckich (przedstawicielami uczelnianego samorządu oraz starostami poszczególnych lat: ich celem – zgłaszanie uwag w zakresie organizacji toku kształcenia a także innych dotyczących spraw studenckich;

3.) Współpraca ze szkołami średnimi (odczyty, wykłady; udział ekspercki pracowników IH w komisjach konkursowych; co ma wymiar reklamy, wśród społeczności uczniowskiej w/w instytucji, (tj. w okresie przedpandemicznym);

4.) Współpraca z Archiwum Państwowym w Kielcach w organizowaniu cyklicznych, co miesięcznych sympozjów (Spotkanie ze Źródłem Historycznym): na które zapraszani są także studenci Historii (jako słuchacze lub prelegenci);

5.) Organizacja cyklicznej Olimpiady Historycznej dla szkół podstawowych i średnich regionu kielecko-radomskiego i konkursu ziemiańskiego (co stanowi okazję do propagowania wiedzy o Instytucie Historii wśród przyszłych, potencjalnych studentów);

6.) Aktywność trzech studenckich kół naukowych (Regionaliści, Judaica, Przyjaciół AK) działających w IH;

7.) Ponadto studenci mają dostęp, poprzez stronę IH, do pełnej dokumentacji, dotyczących kształcenia, tj.:
– harmonogramu realizacji programu studiów I i II stopnia;
– wnioski w sprawach dotyczących toku studiów (wznowienia, powtarzanie roku, itp.);
– wnioski w kwestii pomocy socjalnej;
– przekierowanie na stronę Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami;
– dostęp do informacji na stronie internetowej, dotyczący opiekunów poszczególnych lat na kierunku Historia (I i II stopień);

8.) Studenci mieli możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji, poprzez udział w kursach oraz IV (rok akademicki 2021/2022) i V Edycji (rok akademicki 2022/2023) Targów Akademickich w Kielcach w ramach projektu AKCELERATOR;

9.) Studenci pierwszych lat (w tym także na II stopniu) są informowani przez Dyrekcję oraz opiekunów roku o  możliwości skorzystania z pomocy Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (CWOzN);   

10.) W razie potrzeb, z konkretnymi problemami, studenci (będący osobami z niepełnosprawnościami) mogli zgłaszać się do Dyrekcji IH; podobnie jak pracownicy Instytutu, w zakresie organizacji wsparcia procesu kształcenia w/w osób.

 11.) Udział pracowników i studentów Instytutu Historii w szkoleniach:

– „Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami i dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” (rok akademicki 2021/2022);

– Szkolenie dla pracowników IH na temat zwalczania mobbingu w środowisku akademickim (rok akademicki 2021/2022);

12.) Udział studentów Instytutu Historii w szkoleniach:

– rok akademicki 2021/2022: Szkolenie na temat praw i obowiązków członków społeczności akademickiej UJK;

– rok akademicki 2022/2023: Webinaria poświęcone tematyce płci, równości i różnorodności w nauce, pn.: „Stereotypy, nieświadome uprzedzenia i dyskryminacja w badaniach i na uczelniach jako miejscach prowadzenia działalności naukowej, kształcenia i pracy”:

Moduł 4: Poszukiwany, poszukiwana – równość w awansie zawodowym i rekrutacji na uczelni. Termin 22.11. 2022;

Moduł 5: Język inkluzywny Termin: 29.11. 2022 r. Plan szkolenia: § Co to są mikroprzekazy, mikronierówności czy mikroagresje? Jakie są najczęstsze formy wykluczenia w komunikacji formalnej i nieformalnej w badaniach i na uniwersytecie? Czy “mansplaining” to mikroagresja? § Indywidualne, zespołowe i instytucjonalne źródła nierówności w komunikacji i języku i ich konsekwencje. § Identyfikowanie i neutralizowanie mikroagresji i języka wykluczającego.

13.) Instytut Historii prowadzi kampanię informacyjną na temat możliwości wsparcie studentów w ramach Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji.

Celem jest udzielanie pomocy, tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub z innych powodów potrzebują wsparcia oraz konsultacji specjalistów. Pracownicy Centrum Wsparcia współpracują z placówkami pomocowymi z regionu oraz z nauczycielami akademickimi w zakresie organizacji i realizacji kształcenia dla osób będących w kryzysie. Centrum oferuje możliwość wsparcia i towarzyszenia w różnych trudnych sytuacjach (pomoc dla osób doświadczających trudności, lęku, obniżenia nastroju, trudności w relacjach z innymi, obniżenia motywacji do codziennych działań lub jakichkolwiek innych dyskomfortowych odczuć w zakresie swojej równowagi psychicznej i emocjonalnej uzyska wstępną  pomoc i wsparcie).

Skip to content