Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Wiedza o społeczeństwie

 

Charakterystyka kierunku:

Studia podyplomowe „Wiedza o społeczeństwie”, będące dwusemestralnymi studiami kwalifikacyjnymi (kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu pod warunkiem posiadania uprawnień pedagogicznych), są formą kształcenia przeznaczoną dla osób, które ukończyły studia wyższe i pragną wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie. Kierowane są również do osób chcących odnowić swoją wiedzę, stać się atrakcyjniejszymi na rynku pracy, a także planujących przekwalifikowanie lub pozyskanie nowych umiejętności.

Opłata za studia wynosi 1850 zł za semestr i jest płatna w dwóch równych ratach. W trakcie studiów realizowanych jest 315 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych. Słuchacze w ramach konwersatoriów i ćwiczeń wzbogacają swoją wiedzę w zakresie państwa i prawa, historii, nauk społecznych i politycznych. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Historii w trybie studiów niestacjonarnych. W ciągu dwóch semestrów organizowanych jest łącznie szesnaście zjazdów w soboty i niedziele. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w godzinach od 8.30 do 18.00.

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty: podstawy socjologii (20 godzin), nauka o państwie i prawie (20 godzin), historia państwa i prawa XIX i XX w. (10 godzin), systemy polityczne i partyjne (25 godzin), organizacje międzynarodowe (15 godzin), podstawy gospodarki rynkowej (20 godzin), prawa człowieka (10 godzin), integracja europejska (10 godzin), problemy współczesnego świata (20 godzin), społeczeństwo obywatelskie (10 godzin), samorząd i polityka lokalna (10 godzin), system polityczny RP (20 godzin), dydaktyka wiedzy o społeczeństwie (60 godzin), projekt edukacyjny (10 godzin), technologia informacyjna (25 godzin), źródła informacji w naukach społecznych (10 godzin), podstawy medioznawstwa (20 godzin),praktyka pedagogiczna (60 godzin).

W Instytucie posiadającym ponad czterdziestoletnią tradycję, zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę i doświadczonych metodyków. Dodatkowym atutem studiów podyplomowych „Wiedza o społeczeństwie” jest kontakt ze środowiskiem akademickim Instytutu Historii i możliwość podjęcia rozległej współpracy na płaszczyźnie popularyzowania wśród młodzieży wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy historycznej.

Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych „Wiedza o społeczeństwie” należy:

– wziąć udział w postępowaniu obsługiwanym przez system rekrutacji elektronicznej (Panel elektornicznej rekrutacji),

– złożyć w Instytucie Historii (lub przesłać na adres Instytutu 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15) komplet wymaganych dokumentów (podanie na studia, dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis, kserokopię dowodu osobistego, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej).