Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Zadania Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia

ZADANIA KIERUNKOWEGO ZESPOŁU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU HISTORIA:

 

W oparciu o Zarządzenie Nr 113/2019 Rektora UJK w sprawie określenia szczegółowych zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia, wydziałowych komisji ds. kształcenia/komisji ds. kształcenia w filiach oraz zespołów działających na poziomie uczelni i wydziałów/filii w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, określono, iż

 

do zadań Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Historia należy:

1.) analiza programów studiów pod kątem oceny efektów uczenia się, stanowiąca podstawę ich doskonalenia, w tym monitorowanie osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się przez studentów;

2.) przygotowywanie nowych programów studiów z uwzględnieniem:  potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego; wyników monitorowania karier absolwentów; zakładanych efektów uczenia się;

3) wydawanie opinii w sprawie kart przedmiotów po przeprowadzonej analizie kart uwzględniającej dobór metod, dobór literatury, określenie wymagań wstępnych, nakład pracy własnej studenta, punkty ECTS, odniesienie efektów przedmiotowych do kierunkowych, adekwatność metod oceny,

4) analiza kart przedmiotów w grupach przedmiotów pod względem powielania treści;

5) analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz ich weryfikacja pod kątem spełniania wymogów stawianych pracom dyplomowym;

6) analiza dostępności dla studenta pracowników naukowo-dydaktycznych i niebędących nauczycielami akademickimi;

7) monitorowanie sposobów wsparcia studentów w procesie kształcenia oraz dostępności kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami;

8) analiza współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie realizowanego/modyfikowanego/przygotowywanego programu studiów;

9) przedstawianie Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia, w terminie wskazanym przez Dziekana, wyników samooceny z zakresu jakości kształcenia w formie corocznego sprawozdania (według wzoru).