INSTYTUT HISTORII

Kontakt

INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Uniwersytecka 17 

25-406 Kielce

(41) 349-73-06
ihis@ujk.edu.pl

 

 

Skip to content