INSTYTUT HISTORII

Sylwetka absolwenta

 

 

Kierunek: Historia

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Ścieżka:

  • Nienauczycielska: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
  • Nauczycielska: przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela historii
 

Sylwetka Absolwenta I stopnia (realizującego program obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023)

Program studiów jest skonstruowany z myślą o wyposażeniu absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności. Absolwent dysponując wiedzą z zakresu historii w wymiarze międzynarodowym, państwowym i regionalnym, wykorzystuje w zaawansowanym stopniu umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych, dziedzictwa kulturowego, historii kultury. Studia przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży (ścieżka nienauczycielska: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja). Studia I stopnia na kierunku historia stanowią także pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ścieżka nauczycielska). Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę i podnosić kwalifikacje na studiach magisterskich. Posiada podstawę do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku, m.in. w ramach ścieżki nauczycielskiej, przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów: historii, wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz historii i teraźniejszości w szkole ponadpodstawowej.

 

 

 


 

 

 

Kierunek: Historia

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Ścieżka:

  • Nienauczycielska: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
  • Nauczycielska: przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela historii

Sylwetka absolwenta I stopnia kierunku historia (realizujący program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021):

Program studiów jest skonstruowany z myślą o wyposażeniu absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności. Absolwent dysponując wiedzą z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym, wykorzystuje podstawowe umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych, dziedzictwa kulturowego, historii kultury. Studia przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu w mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży (ścieżka nienauczycielska: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja). Studia I stopnia na kierunku historia stanowią także pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ścieżka nauczycielska). Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę i podnosić kwalifikacje na studiach magisterskich. Posiada podstawę do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku, m.in. w ramach ścieżki nauczycielskiej, przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz historii i teraźniejszości

 

 

 


 

 

 

Kierunek: Historia

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Ścieżka:

  • Nienauczycielska: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
  • Nauczycielska: przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela historii

Sylwetka absolwenta I stopnia kierunku historia (realizujący program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022):

Program studiów jest skonstruowany z myślą o wyposażeniu absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności. Absolwent dysponując wiedzą z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym, wykorzystuje podstawowe umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych, dziedzictwa kulturowego, historii kultury. Studia przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu w mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży (ścieżka nienauczycielska: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja). Studia I stopnia na kierunku historia stanowią także pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ścieżka nauczycielska). Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę i podnosić kwalifikacje na studiach magisterskich. Posiada podstawę do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku, m.in. w ramach ścieżki nauczycielskiej, przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz historii i teraźniejszości.

 

 

 


 

 

 

Kierunek: Historia

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Ścieżki:

  • nienauczycielska: historia kultury i zarządzanie jej dobrami lub wojskowe dziedzictwo kulturowe
  • nauczycielska: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości
 

Studia II stopnia na kierunku historia łączą ogólne wykształcenie w tej dyscyplinie z możliwością zdobycia umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Stanowią one kontynuację i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych na studiach I stopnia. Koncepcja kształcenia na kierunku historia II stopnia (studia magisterskie) zakłada prowadzenie wyspecjalizowanych badań naukowych w zakresie historii oraz prowadzenie działalności edukacyjnej związanej przedmiotowo z dyscypliną historia. W związku z tym, zasadniczym celem kształcenia jest zapewnienie absolwentowi poszerzonej i pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a tym samym wyposażenie go w narzędzia pozwalające na kreowanie postaw odpowiedzialności za przechowywanie i aktualizowanie depozytu pamięci o przeszłości. Realizacja wskazanego zadania w ramach programu studiów umożliwia wyedukowanie elit społeczno-kulturalnych, które posiadają świadomość konieczności zachowania i upowszechniania dziedzictwa historyczno-kulturowego w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym. Osiągnięciu tego celu służy odpowiedni, przemyślany program studiów, obejmujący następujące przedmioty: – kształcenia ogólnego z zakresu języka, kultury, sztuki i teorii komunikacji; – kierunkowe z zakresu historii; – z zakresu dyplomowania; – grupy przedmiotów fakultatywnych (ścieżki); – praktyki.

W konsekwencji przedstawionych wyżej założeń, w programie studiów II stopnia wyodrębniono ścieżki do wyboru: nauczycielską i nienauczycielską. W przypadku wyboru ścieżki nienauczycielskiej, student może podjąć studia w zakresie historii kultury i zarządzania jej dobrami lub wojskowego dziedzictwa kulturowego.

  1. Ścieżka nauczycielska: Celem ścieżki jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu Historia (w szkole ponadpodstawowej) oraz nauczyciela drugiego przedmiotu – Wiedzy o Społeczeństwie (w szkole podstawowej i ponadpodstawowej) oraz kolejnego przedmiotu – Historia i Teraźniejszość (w szkole ponadpodstawowej). Absolwent kierunku historia ścieżki nauczycielskiej (po zrealizowaniu grup przedmiotów przygotowujących do prowadzenia przedmiotów: Historia, Wiedza o Społeczeństwie oraz Historia i Teraźniejszość), uzyskał gruntowną i poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje, umożliwiające mu: – zrozumienie i badanie procesów społeczno-politycznych oraz ekonomicznych, zachodzących w przeszłości, a także w czasach współczesnych; – posiadanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych nauczyciela w/w przedmiotów; – znajomość nowoczesnych metod nauczania i pracy z uczniami.
  2. Ścieżka nienauczycielska (historia kultury i ochrona jej zasobów / wojskowe dziedzictwo historyczne): Celem w/w ścieżek nienauczycielskich (jednej, z dwóch do wyboru przez studenta) jest przygotowanie absolwenta do podjęcia samodzielnej aktywności na rynku pracy: w instytucjach naukowych, ośrodkach kultury, muzeach, wydawnictwach, galeriach sztuki oraz w odpowiednich działach jednostek rządowych i samorządowych, a także w mediach. Absolwent kierunku historia ścieżki nienauczycielskiej (po zrealizowaniu grup przedmiotów w zakresie ścieżki historia kultury i ochrona jej zasobów lub wojskowe dziedzictwo historyczne), uzyskał gruntowną i poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje, umożliwiającą mu: – uzyskanie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk historyczno-kulturowych; – uzyskanie umiejętności interpretacji materialnych i niematerialnych świadectw dziedzictwa kulturowego; – uzyskanie wiedzy z zakresu historii kultury; – uzyskanie wiedzy w zakresie historycznych i współczesnych zjawisk antropologicznych, w tym kultury lokalnej i regionalnej.

Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (w szkole doktorskiej) i studiach podyplomowych.

 

 

Skip to content