Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Sylwetka absolwenta

 

 

Kierunek: Historia

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Zakres:

  • dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
  • nauczycielski
 

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego oraz szkolnictwie – po zrealizowaniu przedmiotów z zakresu nauczycielskiego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

 

 


 

 

 

Kierunek: Historia

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Zakres:

  • historia kultury i zarządzanie jej dobrami
  • nauczycielski
 

Historia

Absolwent studiów drugiego stopnia jest wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym. Posiada umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych, ochrony dóbr kultury, edytorstwa. Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych z zakresu: Archiwistyki i zarządzania dokumentacją, Wiedzy o społeczeństwie (specjalność nauczycielska). Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży.

 

Po zrealizowaniu przedmiotów z zakresu nauczycielskiego absolwenci nabywają prawo do wykonywania zawodu nauczyciela historii oraz wiedzy o społeczeństwie.