Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Sylwetka absolwenta

Kierunek: Historia

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Ścieżka:

 • Nienauczycielska: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
 • Nauczycielska: przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela historii

Sylwetka Absolwenta I stopnia (realizującego program obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024)

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Historia łączy ogólne wykształcenie w tej dyscyplinie z możliwością zdobycia umiejętności, adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Stanowią one podstawę do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia oraz III stopnia (Szkoła Doktorska). Koncepcja studiów opiera się na wyborze przez studentów jednej z dwóch bloków: nauczycielskiego i nienauczycielskiego (ścieżki: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja; historia medycyny). Kształcenie na kierunku historia ma na celu zdobycie wiedzy ogólnohumanistycznej oraz szczegółowej wiedzy z zakresu historii i kultury regionu, Polski, Europy i świata.

Blok nauczycielski realizowany na kierunku historia opracowano na podstawie standardów kształcenia nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 października 2023 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Blok nauczycielski przygotowuje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, natomiast blok nienauczycielski – do pracy w instytucjach kultury (w muzeach, wydawnictwach,  galeriach  sztuki, ośrodkach  kreujących  rozwój  kultury) oraz w odpowiednich działach jednostek samorządowych i  rządowych, a także w różnego typu mediach.

Absolwent studiów I stopnia ścieżki nauczycielskiej, uzyska pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela historii w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, dopiero po ukończeniu ścieżki nauczycielskiej studiów II stopnia.

 


 

 

Kierunek: Historia

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Ścieżka:

 • Nienauczycielska: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
 • Nauczycielska: przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela historii

Sylwetka absolwenta I stopnia kierunku historia (realizujący program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021):

Program studiów jest skonstruowany z myślą o wyposażeniu absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności. Absolwent dysponując wiedzą z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym, wykorzystuje podstawowe umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych, dziedzictwa kulturowego, historii kultury. Studia przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu w mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży (ścieżka nienauczycielska: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja). Studia I stopnia na kierunku historia stanowią także pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ścieżka nauczycielska). Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę i podnosić kwalifikacje na studiach magisterskich. Posiada podstawę do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku, m.in. w ramach ścieżki nauczycielskiej, przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz historii i teraźniejszości

 


 

 

Kierunek: Historia

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Ścieżka:

 • Nienauczycielska: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
 • Nauczycielska: przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela historii

Sylwetka absolwenta I stopnia kierunku historia (realizujący program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022):

Program studiów jest skonstruowany z myślą o wyposażeniu absolwenta w szeroką wiedzę i umiejętności. Absolwent dysponując wiedzą z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym, wykorzystuje podstawowe umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych, dziedzictwa kulturowego, historii kultury. Studia przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu w mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży (ścieżka nienauczycielska: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja). Studia I stopnia na kierunku historia stanowią także pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ścieżka nauczycielska). Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę i podnosić kwalifikacje na studiach magisterskich. Posiada podstawę do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku, m.in. w ramach ścieżki nauczycielskiej, przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz historii i teraźniejszości.

 


 

 

 Kierunek: Historia

Sylwetka absolwenta II stopnia kierunku historia (realizujący program studiów obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024):

 

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Ścieżki:

 • nienauczycielska: historia kultury i zarządzanie jej dobrami lub wojskowe dziedzictwo kulturowe
 • nauczycielska: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości

 

Studia II stopnia na kierunku historia łączą ogólne wykształcenie w tej dyscyplinie z możliwością zdobycia umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Stanowią one kontynuację i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych na studiach I stopnia. Koncepcja kształcenia na kierunku historia II stopnia (studia magisterskie) zakłada prowadzenie wyspecjalizowanych badań naukowych w zakresie historii oraz prowadzenie działalności edukacyjnej związanej przedmiotowo z dyscypliną historia. W związku z tym, zasadniczym celem kształcenia jest zapewnienie absolwentowi poszerzonej i pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a tym samym wyposażenie go w narzędzia pozwalające na kreowanie postaw odpowiedzialności za przechowywanie i aktualizowanie depozytu pamięci o przeszłości. Realizacja wskazanego zadania w ramach programu studiów umożliwia wyedukowanie elit społeczno-kulturalnych, które posiadają świadomość konieczności zachowania i upowszechniania dziedzictwa historyczno-kulturowego w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym. Osiągnięciu tego celu służy odpowiedni, przemyślany program studiów, obejmujący następujące przedmioty: – kształcenia ogólnego z zakresu języka, kultury, sztuki i teorii komunikacji; – kierunkowe z zakresu historii; – z zakresu dyplomowania; – grupy przedmiotów fakultatywnych (ścieżki); – praktyki.

W konsekwencji przedstawionych wyżej założeń, w programie studiów II stopnia wyodrębniono ścieżki do wyboru: nauczycielską i nienauczycielską. Blok nauczycielski realizowany na kierunku historia opracowano na podstawie standardów kształcenia nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 października 2023 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

W przypadku wyboru ścieżki nienauczycielskiej, student może podjąć studia w zakresie historii kultury i zarządzania jej dobrami lub wojskowego dziedzictwa kulturowego.

 1. Ścieżka nauczycielska:

  Absolwent studiów I stopnia ścieżki nauczycielskiej, uzyska pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela historii w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, dopiero po ukończeniu ścieżki nauczycielskiej studiów II stopnia. Celem ścieżki jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu Historia (w szkole ponadpodstawowej) oraz nauczyciela drugiego przedmiotu – Wiedzy o Społeczeństwie (w szkole podstawowej i ponadpodstawowej) oraz kolejnego przedmiotu – Historia i Teraźniejszość (w szkole ponadpodstawowej). Absolwent kierunku historia ścieżki nauczycielskiej (po zrealizowaniu grup przedmiotów przygotowujących do prowadzenia przedmiotów: Historia, Wiedza o Społeczeństwie oraz Historia i Teraźniejszość), uzyskał gruntowną i poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje, umożliwiające mu: – zrozumienie i badanie procesów społeczno-politycznych oraz ekonomicznych, zachodzących w przeszłości, a także w czasach współczesnych; – posiadanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych nauczyciela w/w przedmiotów; – znajomość nowoczesnych metod nauczania i pracy z uczniami.

 1. Ścieżka nienauczycielska
  (historia kultury i ochrona jej zasobów / wojskowe dziedzictwo historyczne): Celem w/w ścieżek nienauczycielskich (jednej, z dwóch do wyboru przez studenta) jest przygotowanie absolwenta do podjęcia samodzielnej aktywności na rynku pracy: w instytucjach naukowych, ośrodkach kultury, muzeach, wydawnictwach, galeriach sztuki oraz w odpowiednich działach jednostek rządowych i samorządowych, a także w mediach. Absolwent kierunku historia ścieżki nienauczycielskiej (po zrealizowaniu grup przedmiotów w zakresie ścieżki historia kultury i ochrona jej zasobów lub wojskowe dziedzictwo historyczne), uzyskał gruntowną i poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje, umożliwiającą mu: – uzyskanie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk historyczno-kulturowych; – uzyskanie umiejętności interpretacji materialnych i niematerialnych świadectw dziedzictwa kulturowego; – uzyskanie wiedzy z zakresu historii kultury; – uzyskanie wiedzy w zakresie historycznych i współczesnych zjawisk antropologicznych, w tym kultury lokalnej i regionalnej.

Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (w szkole doktorskiej) i studiach podyplomowych.

 

 

 

Skip to content