INSTYTUT HISTORII

Dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha – najważniejsze publikacje

Dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha – najważniejsze publikacje

 

 1. Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów, Kielce 2003.
 2. Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w dobie zaborów. Wokół obchodów 50 rocznicy powstania, w: Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich XIX wieku, pod. red. A. Barańskiej, J. Ziółka, Lublin 2001.
 3. W sprawie syntezy dziejów historiografii polskiej. Na marginesie pracy A.F. Grabskiego „Zarys historii historiografii polskiej”. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000, „Studia Historyczne” R. XLIV, 2001, z. 3(174).
 4. Stowarzyszenie Wzajemnej pomocy Uczestników Powstania 1863 r. w Radomiu w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918-1922), w: Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 5, pod red. U. Oettingen, Kielce 2004.
 5. Rocznicowy wymiar historiografii powstania styczniowego przełomu XIX i XX stulecia. O kategoriach „uobecniania” czasu historycznego, „Historyka. Studia metodologiczne” 2004, t. 34.
 6. „Rocznice zawiedzionych nadziei”. Tradycja powstań narodowych w Kielcach w okresie Wielkiej Wojny (1915-1916), w: Z dziejów Kielc w latach 1914-1918, pod red. U. Oettingen, Kielce 2004.
 7. „Opieka Narodowa” 1870-1874/5. Z działalności towarzystw weteranów 1863 r. we Lwowie w 2. poł. XIX w. (w świetle archiwów lwowskich), w: Życie jest wszędzie…Ruchy społeczne w Polsce i Rosji do II wojny światowej. Zbiór materiałów z konferencji 16-17 września 2003 r., pod red. A. Brus, Warszawa 2005.
 8. Wojciech Biechoński (1839-1926) – powstaniec 1863 roku (w świetle materiałów Państwowego Archiwum Historycznego we Lwowie), w: Kielce i kielczanie w XIX i XX w., pod red. U. Oettingen, Kielce 2005, (współautor: W. Caban).
 9. Józef Białynia Chołodecki – badacz powstania styczniowego, w: Powstanie styczniowe 1863-1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia i tradycja, pod red. W. Cabana, W. Śliwowskiej, Kielce 2005.
 10. Między tekstem a „rematem”. Rocznicowe piśmiennictwo historyczne o powstaniu styczniowym (1900-1918) w postmodernistycznej perspektywie, w: Tekst źródła – krytyka, interpretacja, pod red. B. Trelińskiej, Warszawa 2005.
 11. Antoni Drążkiewicz i jego „Wspomnienia Czachowczyka z 1863 r.” w: Bodzentyn. Studia z dziejów miasta, pod red. K. Brachy i B. Wojciechowskiej, Kielce 2005, (współautor: W. Caban).
 12. Maria Bruchnalska i jej badania nad udziałem kobiet w powstaniu styczniowym, w: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. IV, pod red. L. Zaszkilniaka, J. Maternickiego, Lwów 2006.
 13. Lwowski zmierzch uczestników powstania styczniowego. Wojciech Biechoński-prezes Towarzystwa Weteranów 1863 roku, w: Epilog insurekcji 1863 roku, red. E. Niebelski, Lublin 2006, (współautor: W. Caban).
 14. Akta Zjednoczenia Polskich Chrześcijańskich Towarzystw Kobiecych we Lwowie (1913-1939) w zbiorach lwowskich, w: Znani i nieznani międzywojennego Lwowa, pod red. M. Przeniosło, L. Michalskiej-Brachy, Kielce 2007.
 15. Komitet Opieki nad Uczestnikami Powstania 1863/64 we Lwowie (1932-1939), w: Znani i nieznani międzywojennego Lwowa, pod red. M. Przeniosło, L. Michalskiej-Brachy, Kielce 2007.
 16. Adam Szelągowski jako badacz powstania styczniowego, w: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5, pod red. J. Maternickiego i L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2007.
 17. Listy Agatona Gillera w zbiorach lwowskich, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2007, t. 11.
 18. Syberyjskie doświadczenia Polek w świetle materiałów Marii Bruchnalskiej-zarys problematyki, w: Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 2007.
 19. „Orenburski domek” Stanisława Miaskowskiego. Z badań nad lwowską kolekcją listów zesłańca postyczniowego (1863-1867), w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane prof. Wiktorii Śliwowskiej, red. E. Niebelski, Lublin-Warszawa 2008, (współautor: W. Caban).
 20. Pamięć zbiorowa a historiografia powstania styczniowego w okresie zaborów. Wokół pamiętników Józefa Kajetana Janowskiego, w: Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX-XX wieku, t. 4, Warszawa 2009.
 21. Życie pod nadzorem. Raporty policyjne o obchodach rocznic narodowych na ziemiach polskich pod zaborami na przełomie XIX i XX w., w: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, Edd. Z. Hojda a H. Patková, Praha 2008, (drukiem 2009).
 22. Lwowskie inicjatywy dobroczynne na rzecz ubogich a zasłużonych po powstaniu styczniowym, w: Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, pod red. M. Przeniosły, Kielce 2008, (drukiem 2009).
 23. Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu styczniowym 1864-1939, Kielce 2011.
 24. Uczestnicy powstania styczniowego w życiu społeczno-politycznym Galicji w dobie autonomicznej. Aspekty źródłowe badań i ich perspektywy, w: Galicja 1772-1918, t. 1, Rzeszów 2011.
 25. Obraz Syberii we wspomnieniach chłopa Ignacego Drygasa, zesłańca po powstaniu 1863 roku, w: Wieś syberyjska – historia – stan współczesny – perspektywy rozwoju, cz. 1, Omsk 2012 (wspólnie z W. Cabanem).
 26. Bodzentyn w okresie powstania styczniowego. Historia i tradycja, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, Kielce 2013.
 27. Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej. W 70. rocznicę pacyfikacji 1943-2013, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2013.
 28. Między irredentą a kolaboracją. postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli – „W obcym mundurze”, red. L. Michalska-Bracha, M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013.
 29. Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 3, Kielce 2013.
 30. Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, red. Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło, Kielce 2014.
 31. O wojnę powszechną za wolność ludów… I wojna światowa na ziemiach polskich – aspekty społeczne, polityczne i militarne, red. Robert Kotowski, Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło, Kielce 2014.
 32. Emigracyjny okres w życiu Józefa Kajetana Janowskiego, w: Emigracja postyczniowa 1863 roku, red. E. Niebelski, Lublin 2010, s. 157-177.
 33. Historyk wobec pamiątek przeszłości – w kontekście badań nad powstaniem styczniowym, w: Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, pod red. J. Kolbuszewskiej i R. Stobieckiego, Łódź 2010, s. 173-184.
 34. Lwowskie Muzeum Historyczne. Idea-ludzie-zbiory (do 1914 r.), w: Lwów. Miasto-społeczeństwo-kultura, t. 7: Urzędy, urzędnicy, instytucje, Kraków 2010, s. 397-409.
 35. Obchody rocznicy odzyskania niepodległości w Kielcach w okresie międzywojennym, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, pod red. M. Przeniosło, t. 10, 2010, s. 181-195.
 36. Uczestnicy powstania styczniowego w życiu społeczno-politycznym Galicji w dobie autonomicznej. Aspekty źródłowe badań i ich perspektywy, w: Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne badań, ich stan aktualny i potrzeby, pod red. Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka, Agnieszki Kawalec, Rzeszów 2011, s. 360-371.
 37. Józef Galezowski (1834-1916) – insurgé de l?année 1863 et émigré en France, w: Annales Académie Polonaise des Sciences Centre Scientifique a Paris, Paryż-Warszawa 2012.
 38. Manifestacje patriotyczno-religijne na Świętym Krzyżu 14 września 1861 roku, w: Bodzentyn w okresie powstania styczniowego. Historia i tradycja, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, Kielce 2013.
 39. W kręgu miłośników przeszłości Lwowa – Franciszek Jaworski i Józef Białynia-Chołodecki, w: Znani nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 3, pod red. Małgorzaty i Marka Przeniosło, Kielce 2013, s.11-26.
 40. Galicja wobec powstania styczniowego w badaniach krakowskich historyków do 1939 roku, [w:] Galicja a powstanie styczniowe, pod red. M. Hoszowskiej, A. Kawalec, L. Zaszkilniaka, Warszawa 2013, s. 479-490.
 41. Organizatorzy obchodów rocznic powstań narodowych w latach osiemdziesiątych XIX stulecia we Lwowie w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 3, Kielce 2013.
 42. O losach kobiet na zesłaniu po powstaniu styczniowym utrwalonych na kartach wspomnień i listów, w: Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka, pod red. Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Jadwiga Muszyńska, Marek Przeniosło, Kielce 2013.
 43. Kobiety powstania styczniowego na Syberii. Zesłanki do Usola i Kunguru, w: Postawy i aktywność kobiet w czasie powstania styczniowego 1863-1864 (na tle polskich konspiracji i działalności powstańczej doby zaborowej), red. Teresa Kulak, Joanna Dufrat, Monika Piotrowska-Marchew, Wrocław 2013.
 44. Rygobert Bocheński (1846–1926). Nieznana biografia lwowianina w świetle rodzinnych relacji i archiwaliów lwowskich, w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, red. Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło, Kielce 2014 (wspólnie z J. Bocheńską).
 45. Powstanie i pierwszy okres działalności lwowskiej Komisji Wykonawczej Towarzystwa Opieki Weteranów Żołnierzy Polskich z roku 1831, w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, red. Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło, Kielce 2014.
 46. Powstanie styczniowe, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. S. Bednarek, B. Korzeniewski, Warszawa 2014.
 47. Agaton Giller (1831-1887). Członek Rządu Narodowego pierwszym historykiem powstania styczniowego, w: „Znak i karabin do ręki bierzem”. Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863-1864, red. Łukasz Koniarek, Wrocław 2014 (wspólnie z W. Cabanem).
 48. Żenszcziny-Polki w Sibiri poslie janwarskogo wostanja (na primiere żenszczin, sosłanych w Usolje i Kungur, w: Poljaki w Sibiri ot powstancew 1863 g. do sowriemiennoj Polonii, red. Sergiusz Leończyk, Irkuck 2014 (wspólnie z W. Cabanem).
 49. Lwów w początkach Wielkiej Wojny we wspomnieniach i relacjach, w: O wojnę powszechną za wolność ludów… I wojna światowa na ziemiach polskich – aspekty społeczne, polityczne i militarne, red. Robert Kotowski, Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło, Kielce 2014.
 50. Agaton Giller (1831–1887) – pierwyj istorik janwarskogo wostanja, w: Polskoje janwarskoje wostanje 1863 goda i istoryczeskije sudby Rosii i Polszy, red. B. Nosow, Moskwa 2014.
 51. Jan Fijałek (1864-1936), w: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. 2, red. Jerzy Maternicki, Paweł Sierżęga, Leonid Zaszkilniak, Rzeszów 2014.
 52. Działalność naukowa i wydawnicza Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich (1928-1939). Zarys problematyki, w: Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, red. M. Przeniosło. L. Michalska-Bracha, Kielce 2015.
 53. Od programu walki zbrojnej do pracy społecznej. Drogi polskiej emigracji w XIX wieku, w: Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego, red. Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha, Wiktoria Śliwowska, Warszawa 2015 (wspólnie z J. Szczepańskim).
 54. Problem starości w środowisku weteranów powstań narodowych a instytucjonalne formy opieki od końca XIX wieku do 1939 roku, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). Metodologia, demografia, instytucje opieki, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2015.
 55. Marii Morzyckiej-Obuchowskiej podróż do syberyjskiej Arkadii, w: Podróże na przestrzeni dziejów. Studia historyczne, red. B. Wojciechowska, Kielce 2015 (wspólnie z W. Cabanem).
 56. „Zwyczaj narodowy czy fakt polityczny”? Wokół jubileuszu pięćdziesięciolecia powstania listopadowego we Lwowie, w: Galicja. Studia i materiały, t. 1, red. Szymon Kozak, Agnieszka Kawalec, Paweł Sierżęga, Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2015.
 57. Kobiety w muzealnictwie lwowskim lat międzywojennych, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2015, t. 30.
 58. Syberyjskie losy Polaków w XIX wieku w historiografii polskiej (do 1939 roku), „Almanach Historyczny” 2015, t. 17.
 59. Władysław Dziadosz (1893-1980) – wojewoda kielecki i „strażnik pamięci legionowej, „STUDIA MUZEALNO-HISTORYCZNE” 2015, nr 7.
 60. Pamięć powstania styczniowego, „Mówią Wieki. Magazyn historyczny”, nr 1, 2013.
 61. Wojciech Biechoński i lwowscy weterani 1863 roku, „Świętokrzyskie. Środowisko, Dziedzictwo kulturowe, Edukacja regionalna”, nr 1, 2013.
 62. Legenda powstania. Weteran wzorem, „Polityka. Pomocnik historyczny”, nr 1, 2013.
 63. Obchody rocznic historycznych w Kielcach w pierwszych latach Wielkiej Wojny, w: „Świętokrzyskie. Środowisko-dziedzictwo kulturowe-Edukacja regionalna”, nr 14, 2014.
 64. Rygobert Bocheński (1846–1926). Nieznana biografia lwowianina w świetle rodzinnych relacji i archiwaliów lwowskich, w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, red. Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło, Kielce 2014 (wspólnie z J. Bocheńską).
 65. Czy powstanie styczniowe było konieczne?-opinie, „TARNOWSKIE STUDIA HISTORYCZNE” 2014, nr 4, s. 16-17.
 66. Powstanie i pierwszy okres działalności lwowskiej Komisji Wykonawczej Towarzystwa Opieki Weteranów Żołnierzy Polskich z roku 1831, w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, red. Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło, Kielce 2014.
 67. Powstanie styczniowe, w: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, red. S. Bednarek, B. Korzeniewski, Warszawa 2014.
 68. Agaton Giller (1831-1887). Członek Rządu Narodowego pierwszym historykiem powstania styczniowego, w: „Znak i karabin do ręki bierzem”. Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863-1864, red. Łukasz Koniarek, Wrocław 2014, (wspólnie z W. Cabanem).
 69. Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, red. Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło, Kielce 2014.
 70. Żenszcziny-Polki w Sibiri poslie janwarskogo wostanja (na primiere żenszczin, sosłanych w Usolje i Kungur, w: Poljaki w Sibiri ot powstancew 1863 g. do sowriemiennoj Polonii, red. Sergiusz Leończyk, Irkuck 2014 (wspólnie z W. Cabanem).
 71. O wojnę powszechną za wolność ludów… I wojna światowa na ziemiach polskich – aspekty społeczne, polityczne i militarne, red. Robert Kotowski, Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło, Kielce 2014.
 72. Lwów w początkach Wielkiej Wojny we wspomnieniach i relacjach, w: O wojnę powszechną za wolność ludów… I wojna światowa na ziemiach polskich – aspekty społeczne, polityczne i militarne, Robert Kotowski, Lidia Michalska-Bracha, Małgorzata Przeniosło, Kielce 2014.
 73. Agaton Giller (1831–1887) – pierwyj istorik janwarskogo wostanja, w: Polskoje janwarskoje wostanje 1863 goda i istoryczeskije sudby Rosii i Polszy, red. B. Nosow, Moskwa 2014.
 74. Jan Fijałek (1864-1936), w: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, t. 2, red. Jerzy Maternicki, Paweł Sierżęga, Leonid Zaszkilniak, Rzeszów 2014 (wspólnie z K. Brachą).
 75. Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego, red. Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha, Wiktoria Śliwowska, Warszawa 2015.
 76. Działalność naukowa i wydawnicza Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich (1928-1939). Zarys problematyki, w: Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, red. M. Przeniosło. L. Michalska-Bracha, Kielce 2015, s. 115-128.
 77. Od programu walki zbrojnej do pracy społecznej. Drogi polskiej emigracji w XIX wieku, w: Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego, red. Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha, Wiktoria Śliwowska, Warszawa 2015, s. 441-454. (wspólnie z J. Szczepańskim).
 78. Problem starości w środowisku weteranów powstań narodowych a instytucjonalne formy opieki od końca XIX wieku do 1939 roku, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). Metodologia, demografia, instytucje opieki, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2016, s. 303-314.
 79. Marii Morzyckiej-Obuchowskiej podróż do syberyjskiej Arkadii, w: Podróże na przestrzeni dziejów. Studia historyczne, red. B. Wojciechowska, Kielce 2015, s. 71-87 (wspólnie z W. Cabanem).
 80. „Zwyczaj narodowy czy fakt polityczny”? Wokół jubileuszu pięćdziesięciolecia powstania listopadowego we Lwowie, w: Studia i materiały, t. 1, red. Szymon Kozak, Agnieszka Kawalec, Paweł Sierżęga, Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2015, s. 110-121.
 81. Kobiety w muzealnictwie lwowskim lat międzywojennych, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2015, t. 30, s. 186-197.
 82. Syberyjskie losy Polaków w XIX wieku w historiografii polskiej (do 1939 roku), „Almanach Historyczny” 2015, t. 17, s. 11-27.
 83. Władysław Dziadosz (1893-1980) – wojewoda kielecki i „strażnik pamięci legionowej, „STUDIA MUZEALNO-HISTORYCZNE” 2015, nr 7, s. 119-129.
 84. Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, red. M. Przeniosło. L. Michalska-Bracha, Kielce 2015.
 85. Dzieje Lwowa w twórczości historycznej Franciszka Jaworskiego (1873-1914), w: Ciągłość i zmiana, red. Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga, Rzeszów 2016, s. 105-114.
 86. Historia XIX wieku, w: Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 roku), Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak, Rzeszów 2016, s. 329-346.
 87. Mit/metafora powstania styczniowego w polskiej myśli politycznej i historycznej, w: Wbrew królewskim aliansom. Rosja, Europa i polska walka o niepodległość w XIX wieku, red. Łukasz Adamski, Sławomir Dębski, Warszawa 2016, s. 331-354.
 88. Działalność „Towarzystwa opieki weteranów żołnierzy polskich z roku 1831” w Galicji w latach 1882−1906, „Niepodległość i Pamięć” 2016, nr 4, s. 73-92.
 89. Problematyka ochrony zabytków i pamiątek przeszłości na łamach dodatku literacko-naukowego do „Kuriera Lwowskiego” na przełomie XIX/XX wieku, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2016, t. 31, s. 20-32.
 90. Mateusz Gralewski o roli postyczniowej emigracji, o Galicji i sobie samym w listach do przyjaciół, w: Historia magistra vitae est, red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, B. Wojciechowska, Kielce 2016, s. 167-181.
 91. Żywe Pomniki – Weterani Powstania Styczniowego, „Mówią Wieki” 2017, nr 1 (numer specjalny).
 92. Bronisław Zamorski – powstaniec 1863 roku, publicysta, literat i historyk, w: Galicja – mozaika nie tylko narodowa, t. 4, Warszawa 2017.
 93. Kilka uwag na temat inicjatywy „biblioteki syberyjskiej” w lwowskim Ossolineum, w: Studia i materiały, t. 3, Rzeszów 2017.
 94. O potrzebie edycji krytycznej listów Stanisława Miaskowskiego (1840-1868). Aspekty metodologiczne, w: Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych, Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha, Warszawa 2017, s. 387-396.
 95. Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych, Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha, Warszawa 2017.
 96. Krakowska szkoła historyczna wobec powstania styczniowego, w: Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne. Studia historiograficzne, red. Piotr Biliński, Paweł Plichta, Kraków 2017, s. 61-73.
 97. Заснування „Товaриства опіки над польськими військовими ветеранами 1831 року„ у Львові в 1882 році, b: Польське національне повстання 1830-1831 pp. На Правобережній Україні від міфів до фактів, peg. Igor Kriwoszeja, Norbert Morawiec, Kijów 2017, c. 253-263.
 98. Powstanie styczniowe – przestrzenie pamięci w XIX-XX wieku, w: Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej, red. Agnieszka Kawalec, Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2017, s. 24-38.
 99. Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. Materiały do katalogu, t. 1: Pamiętniki rękopiśmienne i drukowane, opracowanie i redakcja naukowa M. Domańska-Nogajczyk, T. Wójcik, W. Caban, L. Michalska-Bracha. Kielce 2017 (Książka nagrodzona nagrodą KLIO na XXVI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ W WARSZAWIE – 2017 rok, w ramach serii wydawniczej: „Kresy w polskich pamiętnikach i listach 1795-1918”.)
 100. Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. Materiały do katalogu, t.2: Listy rękopiśmienne i drukowane, opracowanie i red. naukowa M. Domańska-Nogajczyk, T. Wójcik, W. Caban, L. Michalska-Bracha, Kielce 2017. (Książka nagrodzona nagrodą KLIO na XXVI TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ W WARSZAWIE – 2017 rok, w ramach serii wydawniczej: „Kresy w polskich pamiętnikach i listach 1795-1918”).
 101. (Auto)biograficzne konteksty badań nad listami polskiej emigracji we Francji w II połowie XIX wieku – spuścizna Józefa Gałęzowskiego (1833-1916), w: Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka, pod red. J. Kolbuszewskiej, R. Stobieckiego, Łódź 2017, s. 119-129.
 102. Stanisław Piotr Osiecimski (1841-1921) – zapomniany weteran 1863 roku, w: Znani nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 5, L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2018.
 103. Bohdan Janusz (1887-1930). Rzecz o polsko-ukraińskim miłośniku przeszłości i zabytków Lwowa, w: Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 5, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce 2018.
 104. Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 5, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce 2018.
 105. Znani nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 5, L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2018.
 106. Polish Women in Exile to Siberia in the 19th Century – autobiographical reflection in women’s narratives, “Respectus Philologicus” 2018, nr 34, s. 97-106.
 107. Sejm Ustawodawczy w historiografii polskiego parlamentaryzmu, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 6 (149), s. 135-156.
 108. Mit czy mity Sybiru w wyobraźni i pamięci zbiorowej ?, „Res Historica” 2018, nr 46, s. 253-271.
 109. Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w latach 60.-90. XIX wieku. Miedzy mitem a rzeczywistością, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, 2018, nr 17 (wspólnie z W. Cabanem).
 110. Memoirs and Letters of Polish Authors from the Western Krai (Lithuania, Belarus, Ukraine) from the period of 1795-1918, “RESPECTUS PHILOLOGICUS” 2018, nr 33 (wspólnie z W. Cabanem).
 111. Od powstania styczniowego do niepodległości O lwowskiej inteligencji z powstańczą biografią w tle, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, 2018, nr 19.
 112. Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Między pamięcią a polityką historyczną II Rzeczypospolitej, Kielce 2018, ss. 200 (wspólnie z R. Kotowskim)
 113. Autobiograficzna refleksja w kobiecych narracjach : syberyjskie biografie Polek XIX wieku, [w:] Słowo historia : historie w słowach, red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec, Lublin 2019, s. 213-234
 114. Lwowianki wobec równouprawnienia kobiet – trzy historie : studium historyczno-językoznawcze, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2019 [Nr] 1 (6), s. 25-53 (wspólnie z M. Marczewską).
 115. Wspomnienia Wandy z Wolskich Umińskiej (1841-1926), opracowanie, komentarz i przypisy L. Michalska-Bracha, E. Noiński, Warszawa 2020.
 116. Nineteenth-century women’s egodocuments in the historian’s research workshop : (On the margins of the NPDH project: „Memoirs and letters of Polish authors from the Western Krai (Lithuania, Belarus, Ukraine) 1795-1918”), „ Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2020 [Nr] 1 (8), s. 9-23.
 117. Z nieznanej korespondencji Aleksandra Sochaczewskiego – „malarza polskiej martyrologii”, w: Wokół polskiej obecności w Rosji : sztambuch Profesor Wiktorii Śliwowskiej na jubileusz dziewięćdziesięciolecia, red. Wiesław Caban, Piotr Głuszkowski, Swietłana Mulina, Eugeniusz Niebelski, Andrzej Nowak, Warszawa 2021, s. 211-217.
 118. Memoirs and letters of Polish authors from the Western Krai (Lithuania, Belarus, Ukraine) from the period of 1795-1918 – a summary of the project outcomes and characteristics of research perspectives, „Respectus Philologicus” 2018, Nr 33 (38), s. 111-120 (współautor: W. Caban).
 119. [Odpowiedź na ankietę: Ankieta „Kwartalnika” – konteksty historyczne, formuła i pytania], „Kwartalnik Historyczny” 2021 R. 128 nr 1, s. 242-245.
 120. Józef Kajetan Janowski (1832-1914). Po powstaniu styczniowym… Emigrant, weteran 1863 roku, lwowianin z wyboru, Warszawa 2021.
Skip to content