INSTYTUT HISTORII

dr hab. Prof. UJK Jacek Rodzeń – Najważniejsze publikacje

dr hab. Prof. UJK Jacek Rodzeń – Najważniejsze publikacje Nieznana geneza spektroskopu, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, 46 (2010), s. 72-90. Pierwsze spektroskopy pryzmatyczne, „Postępy Fizyki”, 61 (2010), s. 20-26. Reklama przyrządów naukowych w dziewiętnastowiecznym piśmiennictwie specjalistycznym – zarys problematyki, „Rocznik Świętokrzyski” (Seria A – Nauki humanistyczne), 32 (2010), s. 117-128. Rozróżnienie na przedmioty naturalne i […]

Czytaj więcej

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha – najważniejsze publikacje

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Bracha – najważniejsze publikacje   Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora De superstitionibus (1405 r.), Warszawa 1999, ss. 267. Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. Sermones domincales et festivales z tzw. kolekcji Piotra Miłosławia, Kielce 2007, ss. 524. Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia […]

Czytaj więcej

Dr Dominika Burdzy – najważniejsze publikacje

Dr Dominika Burdzy – najważniejsze publikacje   Bractwo literackie przy kościele parafialnym św. Piotra w Sandomierzu w XVII wieku, „Studia Sandomierskie” t. 10 (2003), s. 15-38. Religious Confraternities in a Polish Town. The Case in Sandomierz from the Fifteenth to the Eighteenth Centuries, „Confraternitas. Society for Confraternity Studies” vol. 15 (Fall 2004), No. 2, p. […]

Czytaj więcej

Prof. zw. dr hab. Wiesław Caban – najważniejsze publikacje

Prof. zw. dr hab. Wiesław Caban – najważniejsze publikacje   Powstanie styczniowe. Polacy i Rosjanie w XIX wieku, red. L. Michalaska-Bracha, S. Wiech, Jacek Legieć, Kielce, 2011, ss. 412. Szkolnictwo elementarne na ziemi kielecko – radomskiej (1809 – 1862), Kielce 1983, ss. 201. Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, Warszawa – Kraków 1989, […]

Czytaj więcej

Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys – najważniejsze publikacje

Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys – najważniejsze publikacje     Monografie Postawy społeczne i polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego), Kielce 2003, ss. 404. Polskie rzymskokatolickie duchowieństwo diecezjalne w Radzie Głównej Opiekuńczej 1939-1945, Kielce 2010, ss.259. Działalność charytatywna duchowieństwa diecezjalnego w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, Kielce 2012, ss. 307. Okupacja widziana z […]

Czytaj więcej

Dr hab. prof. UJK Ryszard Gryz – najważniejsze publikacje

Dr hab. prof. UJK Ryszard Gryz – najważniejsze publikacje     1. Państwo a Kościół w Polsce 1945-1956 na przykładzie województwa kieleckiego, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 1999, 414 s. 2. Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2003, 462 s. [Współautor: Antoni Dudek], Wydanie drugie: Kraków 2006. 3. Pozwolić czy nie? Władze PRL wobec […]

Czytaj więcej
Skip to content