Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

REKRUTACJA 2021

Muzelnictwo i zarządzanie dobrami kultury

 

Charakterystyka kierunku:

 

Studia podyplomowe „Muzealnictwo i zarządzanie dobrami kultury” kierowane są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, w tym z tytułem inżyniera. Dają dodatkowe kwalifikacje do pracy w muzeach, galeriach, skansenach i innych placówkach promujących i upowszechniających dziedzictwo kulturowe i materialne, a także w instytucjach zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, odpowiednich działach jednostek rządowych i samorządowych, zajmujących się organizowaniem i promocją dziedzictwa kulturowego i materialnego. Kierowane są również do osób chcących odnowić swoją wiedzę, stać się atrakcyjniejszymi na rynku pracy, a także planujących przekwalifikowanie lub pozyskanie nowych umiejętności.

Opłata za studia wynosi 2600 zł i jest płatna w dwóch równych ratach. W trakcie studiów realizowanych jest 195 godzin zajęć dydaktycznych. Słuchacze w ramach wykładów i konwersatoriów wzbogacają swoją wiedzę w zakresie prawa o ochronie dóbr kultury, zarządzania dobrami kultury, muzealnictwa, konserwatorstwa, dziedzictwa artystycznego i materialnego, wiedzę o skansenach i innych palcówkach promujących i upowszechniających dziedzictwo kulturowe i materialne, a także o edukacji muzealnej, widowiskach i rekonstrukcjach historycznych. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Historii UJK oraz pracowniach Muzeum Narodowego w Kielcach w trybie studiów niestacjonarnych. W ciągu dwóch semestrów organizowanych jest łącznie dziesięć zjazdów w soboty i niedziele. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.30 do 18.00.

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty: podstawy prawne ochrony dóbr kultury; muzealnictwo; artystyczne dziedzictwo w galeriach i muzeach; multimedia w muzeach; nowoczesne metody inwentaryzacji zbiorów muzealnych; zarządzanie instytucjami i dobrami kultury; widowiska i rekonstrukcje historyczne; edukacja muzealna; turystyka kulturowa w muzeach; ekspozycje muzealne; konserwacja i ochrona zbiorów muzealnych; muzea regionalne; dziedzictwo archeologiczne i skanseny w Polsce; kultura materialna i technika w dziejach cywilizacji; seminarium dyplomowe.

W Instytucie posiadającym ponad czterdziestoletnią tradycję, zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich oraz wysoko wykwalifikowanych muzealników, w tym z wyższymi stopniami naukowymi. Dodatkowym atutem studiów podyplomowych „Muzealnictwo i zarządzanie dobrami kultury” jest kontakt ze środowiskiem akademickim Instytutu Historii, Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Muzeum Historii Kielc i możliwość podjęcia rozległej współpracy na płaszczyźnie popularyzowania wśród młodzieży wiedzy z obszaru dziedzictwa artystycznego, kulturowego i materialnego oraz historii.

Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych „Muzealnictwo i zarządzanie dobrami kultury” należy:

– wziąć udział w postępowaniu obsługiwanym przez system rekrutacji elektronicznej,

– złożyć w Instytucie Historii (lub przesłać na adres Instytutu) komplet wymaganych dokumentów (podanie na studia, dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis, kserokopię dowodu osobistego, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej).