INSTYTUT HISTORII

Prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło – najważniejsze publikacje

Prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło – najważniejsze publikacje

 

 1. Ruch „wywrotowy” w województwie kieleckim 1918-1926, Kielce 1995, ss. 205.
 2. Józef Rokoszny, Diariusz Wielkiej Wojny 1914-1915, [cz. 1 i 2], opracowanie, wstęp i przypisy W. Caban i M. Przeniosło, Kielce 1998, ss. 257 i 292.
 3. Chłopi i ziemianie Królestwa Polskiego w latach 1914-1918 – stosunki wzajemne, „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 4, s. 3-21.
 4. Działalność struktur terenowych organizacji samopomocy społecznej na terenie Królestwa Polskiego w latach I wojny światowej, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2001, t. 61, s. 91-114.
 5. Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914-1918, Kielce 2003, ss. 468
 6. Ziemiaństwo w Królestwie Polskim i jego straty poniesione w pierwszym roku Wielkiej Wojny, „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 3, s. 95-112.
 7. Narodziny niepodległości w Galicji (1918-1919). Wybór dokumentów z archiwów lwowskich, opracowanie, wstęp i przypisy Marek Przeniosło, Kielce 2007, ss. 241.
 8. Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916. Ziemia radomska, opracowanie, wstęp i przypisy Marek Przeniosło, Kielce 2007, ss. 220.
 9. Żandarmeria na terenie Galicji Zachodniej w pierwszych miesiącach niepodległości (1918-1919), „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 4, s. 101-113.
 10. Struktury powiatowe PKL (1918-1919), „Studia Historyczne” nr 1, 2009, s. 33-52.
 11. Polska Komisja Likwidacyjna (1918-1919). Podstawy prawne działalności i aktywność prawodawcza, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2009, z. 1, s. 145-171.
 12. Polska Komisja Likwidacyjna 1918-1919, Wydawnictwo UJK, Kielce 2010, ss. 374
 13. Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916. Ziemia lubelska, opracowanie, wstęp i przypisy Marek Przeniosło, Kielce 2013, ss. 206.
 14. Wilno i Wileńszczyzna w pamiętnikach z lat pierwszej wojny światowej (materiały ze zbiorów wileńskich i londyńskich), oprac. Małgorzata i Marek Przeniosło, Kielce 2014, ss. 157.
 15. Wyjazdy i wysiedlenia ziemian z Królestwa Polskiego na teren Rosji w latach I wojny światowej, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Ziemianie w podróży, t. 2, pod red. H. Łaszkiewicza, Lublin 2010, s. 171-186.
 16. Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie 1918-1919 (władze, aparat urzędniczy i baza lokalowa), „Krzysztofory” [Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa], 2010, nr 27, s. 98-109.
 17. Organizacja struktur władzy polskiej w Galicji w początkach niepodległości (1918-1919), w: Dzieje Biurokracji na ziemiach polskich, t. 3, cz. 2, pod red. A. Góraka, K. Latawca i D. Magiera, Lublin-Siedlce 2010, s. 473-488.
 18. Struktura wewnętrzna, aparat urzędniczy i źródła finansowania galicyjskich ośrodków władzy polskiej w początkach niepodległości (1918-1919), w: Lwów, miasto – społeczeństwo – kultura, t. 7, pod red. K. Karolczaka i Ł. Sroki, Kraków 2010, s. 130-143.
 19. Wątki dotyczące przemysłu na łamach „Ziemianina” i „Głosu Ziemiańskiego” 1917-1920, w: Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku, t. 7, pod red. W. Pusia i J. Kity, Łódź 2010.
 20. Obchody rocznic świąt narodowych na Kielecczyźnie w latach I wojny światowej, w: Między Wisła a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 10, pod red. M. Przeniosło, Kielce 2010.
 21. Caritas w diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym, w: Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, pod red. M. i M. Przeniosło, Kielce 2010, s. 151-172.
 22. Ziemia szydłowiecka w latach I wojny światowej, w: Z dziejów powiatu szydłowieckiego, t. 2, pod red. G. Miernika, Szydłowiec 2010, s. 77-94.
 23. Polska Komisja Likwidacyjna wobec konfliktu polsko-ukraińskiego 1918-1919, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 2009, t. 13, s. 91-105 [druk 2011].
 24. Straty i zniszczenia w majątkach mazowieckich ziemian w latach I wojny światowej, w: Spuścizna duchowa i materialna mazowieckich ziemian XVIII-XX wieku, Ciechanów 2011, s. 279-306.
 25. Rada Główna Opiekuńcza w latach 1915-1918 – struktura wewnętrzna, władze i aparat urzędniczy, w: IV Sympozjum z dziejów biurokracji, cz. 2, Lublin-Siedlce 2011, s. 607-622.
 26. Organizacje samopomocy społecznej w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej, „Niepodległość i Pamięć”, 2011, nr 33, s. 57-72.
 27. Udział komunistów w akcjach strajkowych w latach 1918-1926 (na przykładzie województwa kieleckiego), w: Strajki w Polsce w XX wieku, pod red. R. Gryza, Kielce 2011.
 28. Komisja Rządząca (1919 r.) – powstanie, działalność, znaczenie, w: Lwów, miasto – społeczeństwo – kultura, pod red. M. i M. Przeniosło, Kielce 2012, s. 139-170.
 29. Trudności aprowizacyjne na terenie Galicji Zachodniej w początkach niepodległości (1918-1919), w: Bieda w Polsce, pod red. G. Miernika, Kielce 2012.
 30. Sytuacja majątków ziemian Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, t. 5. Życie codzienne ziemian, Lublin 2012.
 31. „Byli obszarnicy i arystokracja rodowa” w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w 1969 r. przez Departament III Służby Bezpieczeństwa, „Almanach Historyczny” 2012.
 32. Problemy społeczne Galicji Zachodniej w początkach II Rzeczypospolitej (wybrane zagadnienia), „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2013, t. 12, s. 87-102.
 33. Ludowcy w strukturach Polskiej Komisji Likwidacyjnej (1918-1919), „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, 2013, nr 36, s. 15-33
 34. Zmiany w ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego w Galicji w początkach niepodległości (1918-1919), w: Z dziejów samorządu terytorialnego w XIX i XX wieku, pod red. Małgorzaty Przeniosło, Kielce 2013, s. 107-122
 35. Szkolnictwo początkowe na terenie Królestwa Polskiego w latach I wojny światowej (wybrane zagadnienia), w: Polska-Mazowsze. Dzieje polityczno-militarne, gospodarka i kultura, red. A. Koseski, R. Turkowski, Pułtusk 2013, s. 267–282. [współautor]
 36. Życie za kratami. Codzienność w więzieniach II Rzeczypospolitej, w: Metamorfozy społeczne. Margines społeczny w II Rzeczypospolitej, red. M. Rodak, Warszawa 2013, s. 203–226. [współautor]
 37. Republika Tarnobrzeska (1918-1919) – fakty i mity, w: Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka, Księga ofiarowana prof. Reginie Renz, Kielce 2013, s. 477-484.
 38. Placówki werbunkowe Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego na terenie okupacji austro-węgierskiej 1916-1916, „Res Historica” 2014, nr 37, s. 65-80.
 39. Wilno i Wileńszczyzna w okre­sie ewakuacji wojsk i władz rosyjskich w 1915 r., „Respectus Philologicus” 2014, t. 25, s. 249–262. [współautor]
 40. Benedykt Dybowski (1833-1930) – From Dorpat through Siberia to Lvov, w: Siberian Village: History, present state and further development, Omsk 2014, s. 86-96 [współautor, oryginalny tekst w języku rosyjskim]
 41. Spuścizna pamiętnikarska Benedykta Dybowskiego (1833-1930) – zesłańca i badacza Syberii, profesora Uniwersytetu Lwowskiego, w: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa, t. 4, pod red. L. Michalskiej-Brachy i M. Przeniosło, Kielce 2014, s. 223-232. [współautor]
 42. Pomoc kobietom i dzieciom w działalności Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1915-1921, w: Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku, pod red. T. Kulak i A. Chlebowskiej, Wrocław 2014, s. 169-196 [współautor].
 43. Akcja werbunkowa do Legionów Polskich w latach I wojny światowej, w: O wojnę powszechną za wolność ludów… I wojna światowa na ziemiach polskich – aspekty społeczne, polityczne i militarne, Kielce 2014 s. 173-186.
 44. Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, t. 2, Kielce 2010 (współautorstwo).
 45. Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 10, Kielce 2010 [w tomie znajdują się materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości].
 46. Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 11, Kielce 2010
 47. Znani i nieznani międzywojennego Lwowa, t. 3, Kielce 2012 (współautor)
 48. Polska w XIX i XX wieku – społeczeństwo i gospodarka, Księga ofiarowana prof. Reginie Renz, Kielce 2013 (współautorstwo)
 49. Z dziejów Bodzentyna w czasie II wojny światowej, Kielce 2013 (współautorstwo)
 50. Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej, Kielce 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (współautor).
 51. Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921, Kielce 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (współautor).
 52. Polish medicine in 1918, „Polish Archives of Internal Medicine” 2018, nr 11, s. 693-700 (współautor).
 53. Postawy społeczeństwa Królestwa Polskiego wobec władz i wojsk austro-węgierskich w latach I wojny światowej, w: Pożegnanie z Galicją: wkład Małopolski w budowę niepodległej Polski, Kraków 2018.
 54. The history of physiology: the chair of physiology at the faculty of medicine of the Jagiellonian University 1918-1939, „Journal of Physiology and Pharmacology” 2019 Vol. 70 no. 5, s. 687-693 (współautor).
 55. The foundation of the Polish Cardiac Society and the Polish Heart Journal, „Polish Heart Journal” [Kardiologia Polska] 2019 Vol. 77 nr 9, s. 822-828 (współautor).
 56. Major Roman Kurkiewicz – członek grupy „dywersyjno-szpiegowskiej” w polskim lotnictwie wojskowym w latach 1948-1952, „Almanach Historyczny”, 2019, t. 21, s. 235-255 (współautor).
 57. Mścisław Wartenberg (1868-1938) – filozof, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” TOM XVI (2019), No 3 s. 201-210 (współautor).
 58. Studia prawnicze na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XVI (2019), No 4 s. 175-201 (współautor).
 59. Członkowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie 1918-1919, w: Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości, Kraków 2019.
 60. Profesor Jerzy Antoni Wojciechowski i jego filozoficzna wizja przyszłości świata, w: Przyszłość ludzkości – rozwój czy zagłada?, w: Homo homini res sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. I: grudzień 1973 – kwiecień 1975, Kielce 2019 (współautor).
 61. Profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie urodzeni w rodzinach chłopskich (okres II Rzeczypospolitej) – portret zbiorowy, „Dzieje Najnowsze” 2020, nr 3 (współautor).
Skip to content