INSTYTUT HISTORII

Prof. zw. dr hab. Regina Renz – najważniejsze publikacje

Prof. zw. dr hab. Regina Renz – najważniejsze publikacje

 

 1. Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze, Warszawa – Kraków 1984, ss. 185.
 2. Społeczności małomiasteczkowe w województwie kieleckim 1918 – 1939, Kielce 1990, ss. 237.
 3. Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918 – 1939, Kielce 1994, ss. 209.
 4. Żydzi ostrowieccy. Zarys dziejów, Ostrowiec 1996, ss. 154 ( wspólnie z Adamem Penkallą).
 5. Drobnomieszczaństwo województwa kieleckiego w okresie międzywojennym, w: Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku pod. red. S. Kowalskiej – Glikman, t. III, Warszawa 1992, s. 180 – 253.
 6. Wizerunek drobnego przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX w., pod red. R. Kołodziejczyka, Warszawa 1993, s. 167 – 178.
 7. Aktywność społeczno – kulturalna żydowskich gmin wyznaniowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, w: Aktywność społeczno – kulturalna kościołów i grup wyznaniowych w Polsce w XIX i XX w. pod red. R. Renz i M. Meduckiej, Kielce 1995, s. 113 – 137.
 8. Ostrowiec w międzywojniu, w: Ostrowiec Świętokrzyski monografia historyczna miasta ,Ostrowiec Świętokrzyski 1997, s. 164 – 199.
 9. Provincial family in Poland between the Wars on the basis of the district of Kielce, „Polish Population Review” 1997, no 10, s. 76-90.
 10. Mniejszości wyznaniowo – narodowościowe w województwie kieleckim w latach międzywojnia (1918 – 1939) w: Wizja i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce, Poznań 2002, s. 148 – 162.
 11. Polki i Żydówki w małych miastach międzywojennej Kielecczyzny w: Społeczeństwo w dobie przemian wiek XIX i XX, Warszawa 2003, s. 153 – 161.
 12. Small towns in intern – war Poland, in: Polin Studiem in Polish Jegry. Volumene seventeen.The Shtetl: Myth and Reality. Edited by A. Polonsky, Oxford 2004, s. 143 – 151.
 13. Drogi karier naukowych wybitnych Polek we Francji w XIX i XX wieku, w: Polacy we Francji: Historia i Współczesność, pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich, Warszawa 2004, s.127 – 138 – artykuł po polsku i po francusku.
 14. Z życia religijnego kobiet – katoliczek w międzywojennej diecezji kieleckiej, w : Kobiety i kultura religijna, pod red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s. 166 – 178.
 15. Przyjęta do druku praca: Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom, praca aktywność społeczna, w wydawnictwie Akademii Świętokrzyskiej 16 aa wydawniczych.
 16. Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom, praca, aktywność społeczna, Kielce 2008.
 17. Mój dom, moje miasto i miasteczko. Obraz życia żydowskiego sprzed zagłady, w: Żydzi Częstochowianie, pod red, J. Mizgalskiego i J. Sielskiego, Toruń 2010, s. 57 – 72.
 18. Życie kulturalne w międzywojennym miasteczku, w: Państwo, wieś, kultura, pod red J. Sztejnbis – Zdyb i R. Turkowskiego, Warszawa – Kielce 2011, s. 417 – 424;
 19. Kobieta i dziecko w tradycyjnej międzywojennej rodzinie żydowskiej, w: Polaków portret niedokończony, pod red. A. Kozery, R. Kłaczyńskiego, Kraków 2011, s. 252 – 267;
 20. Miasteczko polsko – żydowskie w Polsce międzywojennej, w: Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, pod red. W. Wrzesińskiego i K. Kawalca, Toruń 2011, s. 476 – 486;
 21. Kobieta w społeczeństwie polskim w XIX i XX wieku, w: O kobietach. Studia i szkice. Wiek XIX i XX, pod red. J. Hoff, Rzeszów 2011, s. 34 – 46.
 22. Gospodarstwo domowe i życie rodzinne w środowisku małomiasteczkowym międzywojennej Kielecczyzny, w: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana, pod red. C. Kukli, Warszawa 2012, s. 343 – 360.
 23. Stan i potrzeby badawcze regionu świętokrzyskiego w zakresie historii społeczno – gospodarczej w latach II Rzeczypospolitej, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica XIV, pod red, J. Chrobaczyńskiego przy współpracy A. Paciorek, Kraków 2013, s, 165 – 171;
 24. Z życia religijnego Żydów w miasteczakach międzywojennej Polski, w: Metamorfozy społeczne nr 5. Religia a społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Zbiór studiów pod red. T. Stegnera , Warszawa 2013, s. 279 – 291.
 25. Z życia religijnego małomiasteczkowej katolickiej społeczności w okresie międzywojennym, w: Historia społeczna – kultura – spółdzielczość. Studia i szkice dedykowane prof. dr hab. Zofii Chyrze Rolicz, pod red. J.Gmitruk, G. Korneć, P. Matusak, Siedlce 2014, s. 209 – 218;
 26. Z dziejów kariery naukowej Marii Skłodowskiej – Curie, w: Dyplomacja w życiu życie w dyplomacji. Księga dedykowana Profesorowi Ryszardowi M. Czarnemu w czterdziestolecie pracy naukowej. Redakcja naukowa J. Jaskiernia, W. Saletra, Kielce 2014, s. 32
 27. Międzywojenne miasteczko polsko – żydowskie jako zjawisko kulturalno – obyczajowe w: Człowiek, społeczeństwo, źródło, red. Sz. Kozak, W. Zawitkowska, Rzeszów 2014.

po 2015 roku

 

 1. Liczebność i struktura wewnętrzna chłopów województwa kieleckiego w latach 1918 -1939, Almanach Historyczny 2016, t. 18, s. 143 – 157
 2. Rodzina chłopska w międzywojennej Kielecczyźnie, Między Wisłą a Pilicą 2016, t. 17, s. 101 – 116
 3. Z życia kulturalnego miasteczek międzywojennej Kielecczyzny, w: Historia magistra vitae est… Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Wiesławowi Cabanowi z okazji 45-lecia pracy naukowej, pod red. L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, B. Wojciechowska, Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s.267-278.
 4. Życie towarzyskie i rozrywki duchowe mieszkańców międzywojennej Kielecczyzny, Rocznik Łódzki 2016, t. 64, s. 157-168.
 5. Przedsiębiorstwa przemysłowe w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym w XIX i XX wieku (do 1939 roku), Między Wisłą a Pilicą 2017, t. 18, s. 73-89.
 6. Rodzina małomiasteczkowa w okresie międzywojennym (na przykładzie Kielecczyzny), Almanach Historyczny 2017, t. 19, s. 147-157.
 7. Kobieta w międzywojennej społeczności wiejskiej w świetle dokumentów kościelnych (na przykładzie diecezji kieleckiej), Almanach Historyczny 2018, t. 20, s. 167-177.
 8. Kultura życia codziennego kobiet małomiasteczkowych w latach międzywojennych, w: Ad personam: prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Massalskiemu w 75. rocznicę urodzin, red. C. Jastrzębski, Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019, s. 315-325.
 9. Z życia religijnego ludności chłopskiej międzywojennej Kielecczyzny, w: Polska kultura religijna: studia o polskiej religijności na przestrzeni wieków, red. Ł. Burkiewicz, I. Kaczmarzyk, J. Łukaszewska-Haberkowa, L. Zinkow, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019, s. 165-188.
 10. Wieś i miasteczko w dwudziestoleciu międzywojennym- wzajemne relacje (na przykładzie Kielecczyzny), Almanach Historyczny, 2020, t. 22, s. 199-211.
 11. Blaski i cienie życia oraz kariery naukowej Józefy Joteyko (1866-1928), w: Sukcesy i porażki: historyczny kontekst kobiecych dążeń do samorealizacji (od XII do XXI wieku). Zbiór studiów, red. Z. Chyra Rolicz, T. Kulak, Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego , 2020, s. 253-268.
 12. Małżeństwa w międzywojennej rodzinie chłopskiej w świetle dokumentów kościelnych na przykładzie
Skip to content