INSTYTUT HISTORII

Prof. zw. dr hab. Wiesław Caban – najważniejsze publikacje

Prof. zw. dr hab. Wiesław Caban – najważniejsze publikacje

 

   1. Powstanie styczniowe. Polacy i Rosjanie w XIX wieku, red. L. Michalaska-Bracha, S. Wiech, Jacek Legieć, Kielce, 2011, ss. 412.
   2. Szkolnictwo elementarne na ziemi kielecko – radomskiej (1809 – 1862), Kielce 1983, ss. 201.
   3. Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, Warszawa – Kraków 1989, ss. 221.
   4. Społeczeństwo Kielecczyzny 1832 – 1864, Kielce 1993, ss. 212.
   5. Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831 – 1873, Warszawa 2001, ss. 268.
   6. Z Orenburga do Paryża. Bronisław Zaleski 1820 – 1880, ss. 248.
   7. Urzędnicy administracji państwowej a powstanie styczniowe. (Na przykładzie guberni radomskiej), [w:] „Inteligencja polska XIX i XX wieku”, pod red. R. Czepulis-Rastenis, t. 5, 1987, s. 145-172.
   8. Droga Zygmunta Chmieleńskiego na pole walki, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 33, 1990, s. 185-203.
   9. Ziemianie przemysłowcy w Królestwie Polskim w latach 1832 – 1864.(Na przykładzie guberni radomskiej), [w:] Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce XIX i XX wieku, pod red. R. Kołodziejczyka, Warszawa 1993, s. 73-85.
   10. Wpływ wydarzeń 1863 roku na gospodarkę Królestwa Polskiego, w: Powstanie styczniowe. sprawy-regiony-ludzie,: „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F, Vol. 48, pod red. W. Śladkowskiego, (1993) 1994, s. 7-18.
   11. Kobiety i powstanie styczniowe, w: Kobieta i świat polityki. Zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1994, s. 59-73.
   12. Kantoniści z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1832 – 1856, „Kwartalnik Historyczny”, R. CVI, 1999, nr 2, s. 3 – 13.
   13. Modernizacja gospodarki Królestwa Polskiego w dobie przeduwłaszczeniowej, [w:] Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy, pod red. L. Trzeciakowskiego i K. Makowskiego, Poznań 1999, s. 131 – 156.
   14. Losy żołnierzy powstania listopadowego wcielonych do armii carskiej, „Przegląd Historyczny”, t. 91, 2000, z. 2, s. 235 – 245.
   15. Służba Polaków w armiach państw zaborczych a świadomość narodowa, [w:] Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich XIX wieku, pod red. J. Ziółka, Lublin 2001, s. 289 – 303.
   16. Wpływ służby Polaków w armii carskiej w dobie międzypowstaniowej na świadomość narodową, [w:] Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. II, cz. 2, Toruń 2001, s. 73 – 85.
   17. Bronisława Zaleskiego projekt rozbioru Imperium Rosyjskiego, [w:] Rosja i Europa Wschodnia: „imperiologia” stosowana, pod red. A. Nowaka, Kraków 2006, s. 188 – 196.
   18. O potrzebie badań nad rolą ziemiaństwa w modernizacji gospodarstwa wiejskiego w dobie przeduwłaszczeniowej, [w:] O polskich elitach raz jeszcze, pod red. T. Epszteina, Warszawa 2007, s. 11 – 26.
   19. O potrzebie badań nad rolą ziemiaństwa w modernizacji gospodarstwa wiejskiego w dobie przeduwłaszczeniowej, [w:] O polskich elitach raz jeszcze, pod red. T. Epszteina, Warszawa 2007, s. 11 – 26.
   20. Oficerowie rosyjscy polskiego pochodzenia wobec wojny krymskiej, [w:] Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej, pod red. J. Borejszy i G. Babiaka, Warszawa 2008, s. 126 – 134.
   21. Polacy w carskim korpusie oficerskim w XIX wieku. Casus Ksawerego Branickiego i Józefa Lubomirskiego, [w:] Od najazdów pogańskich dotąd państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne, pod red. Z. Pilarczyka i M. Franza, Toruń 2008, s. 245 – 256.
   22. Dom syberyjski polskich zesłańców politycznych XIX wieku ( lata 40 – 70): Polskaja inteligencja w Sibiri, Krasnojarsk 2008, s. 75-88.
   23. O potrzebie badań nad udziałem ziemiaństwa Królestwa Polskiego doby przeduwłaszczeniowej w działaniach na rzecz rozwoju przemysłu, w: Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, red. W. Puś, J. Kita, Łódź 2010, s. 9–18.
   24. O potrzebie badań nad wkładem oficerów-Polaków i osób polskiego pochodzenia w modernizację armii rosyjskiej w XIX wieku, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” R. 8, 2010, z. 2, s. 133139.
   25. СибирскийдневникЮлянаГлаубичСабинскогокакисточникжизни поляков,ссылныхвСибирь
    в I половине XIXв., w: Сибирскаядеревния: история, современноесостояние, перспективыразвития, Omsk 2010, s. 339348.
   26. Stefan Kieniewicz jako historyk i inspirator badań powstania styczniowego, w: Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej historiografii, red. A. Szwarc, Warszawa 2010, s. 103120.
   27. Wokół kwestii wcielania żołnierzy powstania listopadowego do armii carskiej, „Universitas Gedanensis” R. 22, 2010, t. 39, s. 93102.
   28. W służbie Imperium czy ofiary Imperium? Polacy w carskim korpusie oficerskim w XIX wieku, w: Ofiary Imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. A. Nowak, Warszawa 2010, s. 214–226.
   29. Das Verhältnis der deutsche Kolonisten zu den polnischen Aufständen im. 19. Jahrhundert, [w:] Deutsche Siedler im Königreich Polen 1815-1915, Herne 2010, s.43-49.
   30. W służbie Imperium czy ofiary Imperium? Polacy w carskim korpusie oficerskim w XIX wieku, [w:] Ofiary Imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia”, pod red. A.Nowaka, Wydawnictwo IH PAN i IPN, Warszawa 2010 (2011) s.214-226.
   31. (Rec) W. Molik, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Poznań 2009, ss. 612, PH. T. CII, 2011, s. 367-373.
   32. Poljaki w rossijskich wojenno-uczebnych zawiedieniach w XIX w. Motiwy postuplienija i kariery, w: Istorija polsko-rossijskich otnoszenii w sfere nauki, red. N. A. Makarow, Moskwa 2010, s. 25-28. Tezy referatu wygłoszonego na konferencji zorganizowanej przez Posyjską Akademie Nauk i Polską Akademię Nauk17 X-20 X Warszawa-Pułtusk.
   33. Wspólnie z S. Wiechem , Publikacija i poznawatielnaja cennost` istocznikow wojennogo i policiejskogo proischożdienija w izuczenii istorii polskich zieml w sostawie rossijskoj Imperii wo wtoroj połowinie XIX wieka, w: Izuczenije i publikacja istoriczeskich istocznikow w Rossii i Polsze, red. L. P. Marniej, B. W. Nosow, Moskwa 2011, s. 93-108.
   34. Wkład oficerów Polaków i osób polskiego pochodzenia w rozwój rosyjskiej nauki w XIX wieku. Wybrane problemy. „Wrocławskie Studia Wschodnie”, t. 15, 2011, s. 99 – 119.
   35. Образ Сибири в воспоминаниях крестьянина Йгнация Дрыгаса, сосланного после восстания 1863 года ( wspólniezL. MichalskaBracha) w: Cибирская дуревния. История, современное состояние, перспективы развития, часть1, Омск 2012б С. 356-362.
   36. W niewoli u Szamila. Kaukaskie przygody Karola Kalinowskiego, „Mówią Wieki”, 2012, nr 7/12, s.32-36.
   37. Walka zbrojna. Partyzancki zryw. w: Powstanie styczniowe 1863. Klęska i chwała. .Polityka- Pomocnik Historyczny (styczeń 2013), s. 30-36.
   38. Chłopi w powstaniu styczniowym, „Mówią Wieki”, Styczeń 2013, nr 1/ 2013 (636) s.28-32. Toż w języku litewskim, w: Mówią Wieki” – „Powstartanie Styczniowe- 1863 Metu Sukilimas, Wydanie specjalne, nr 1,2013, s. 30-39.
   39. Gen. Józef Hauke-Bosak m- dowódca II Korpusu w powstaniu styczniowym, tamże, s.54-57.
   40. Miejsce powstania listopadowego i powstania styczniowego w polskiej myśli niepodległościowej, w: „Świętokrzyskie. Powstanie Styczniowe – 150 rocznica.” Wydanie specjalne, Kielce 22 stycznia 2013, s. 3-8.
   41. Wybuch Powstania Styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, tamże, s. 9-14.
   42. Miejsce pamiętników i wspomnień w badaniach nad powstaniem styczniowym. Tekst lczący 3 strony zamieszczony na stronie internetowej Muzeum Historii Polski (http://www.muzhp.pl/artykuly/1003/miejsce-pamietnikow-i-wspomnien-w-badaniach-nad-powstaniem-styczniowym.html
   43. „Bąk”. Pismo zesłańców postyczniowych do guberni penzeńskiej, w: „1863. Powstanie Styczniowe. Odniesienia, interpretacje, pamięć”, red. T. Kargol, Kraków 2013, s. 31-37.(Wydawnictwo materiałów pokonferencyjnych. Materiały recenzowane)
   44. Rządy państw zachodnich wobec powstania styczniowego, Przegląd Polsko-Polonijny, Nr 4, z. 2/ 2012, s. 101-112.
   45. Wkład oficerów Polaków i osób polskiego pochodzenia w rozwój rosyjskiej nauki w XIX wieku. Wybrane problemy. w;”Wrocławskie Studia Wschodnie 15(2011) wydanie 2013, s.99-119.
   46. Stanowisko Polaków z carskiego korpusu oficerskiego wobec powstania styczniowego, w”Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli – W obcym mundurze, red. L. Michalska-Bracha i M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013, s. 47-57.
   47. Poles in the Imperial Army in thhe 19 th Century: Numbers and Distribution w: “Russia of the Tsars of the Bolsheviks of the new times, edited by Jan Malicki, Warsaw 2012 (wyd) 2013, s. 25-38 (wspólnie z J. Legieciem).
   48. W. Caban, L. Michalska-Bracha, Kobiety powstania styczniowego na Syberii. Zesłanki do Usola i Kunguru, w: „Postawy i aktywność kobiet w czasie powstania styczniowego 1863-1864”, red. T. Kulak, J. Dufrat, M. Piotrowska-Marchewa”, Wrocław 2013, s. 163-189.
   49. Dom sybirskich politiczeskich polskich ssylnych w XIX w. (40-70 g.g.) w: Kultura i obszczestwo: istorija i sowriemiennost`. Materiały II Wsierossijskoj ( s mieżdunarodnym uczastiem) nauczno-prakticzeskoj konferencji (10 apriela 2013, pod red. O. J. Kołosowoj, Stawropol 2013 , s. 328-339.
   50. Kontakty Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu z instytucjami naukowymi i kulturalnymi w Wielkopolsce w XIX wieku w: „Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku”, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012 (2014) s.51-66. red. W. Molik i A. Hinc
   51. Omówienie publikacji: Taмарa M.Смирновa, Полъские общества в Санкт-Петербурге. КонецХIX – начапоХХвека. Санкт-Петербургб 2013, С.260, Фотографии.w: Gazeta Petersburska, (miesięcznik) 2014, nr 3 (marzec) , s.2-3.
   52. Polacy w imperium carów, „Mówią wieki”, nr 5/2014, s. 3-6.
   53. Marzenia Polaków w XIX wieku o rozbiciu Imperium Rosyjskiego, w: „O wojnę powszechną za wolność ludów… I wojna światowa na ziemiach polskich – aspekty społeczne, polityczne i militarne”,red. R. Kotowski, L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2014, s. 15-30. (0,8 aa) ISBN 978-83-62068-69-2
   54. Wspólnie z J. Szczepańskim Inteligencja prowincjonalna wobec walki o niepodległość w XIX w. Na przykładzie urzędników administracji państwowej w guberni radomskiej, w: „Polska w XIX i XX wieku. Społeczeństwo i gospodarka”, red. W. Caban, M.B. Markowski, J. Muszyńska, M. Przeniosło, Kielce 2013 (wyd. 2014), s. 111-122.
   55. Konspiracja i spiski w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku, w: „Kielce przez stulecia” , red. Jan Główka, Muzeum Historii Kielc, Kielce 2014, s. 171-176.
   56. Powstanie styczniowe, tamże, s.176-183.
   57. (rec) Henryk Głębocki, „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr Adam Gurowski i Rosja, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 16 (2012) wyd. 2014, s.296-300.
   58. Bronisław Zaleski i Taras Szewczenko, czyli o zesłańczej przyjaźni polskiego i ukraińskiego artysty w : Волинь філологічна : текст і контекст. Творчість Т.Шевченка : традиції і сучасність : зб. наук. пр. / упоряд. О.В.Яблонська. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 18. – С. 201-212.
   59. (Współredakcja) Mity i legendy w polskiej historiografii wojskowej, Wydawnictwo UJK , t. 1-2, 2014, red. W. Caban i J. Smoliński przy współpracy J. Żaka.
   60. Mity wokół służby Polaków w armii rosyjskiej w XIX wieku , w: „Mity i legendy w polskiej historiografii wojskowej”, Wydawnictwo UJK, t. 1, Kielce 2014, red. W. Caban i J. Smoliński przy współpracy J. Żak, s. 200 – 2007.
   61. Echa powstania styczniowego na zachodzie Europy, w: „Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafika z kolekcji Krzysztofa Kura, wyd. Ministerstwo Kultury i Muzeum Historii Polski, red. A. Grochala, E. Milicer, K. Pijanowska, Warszawa 2014, s.11-26.
   62. Польские ссыльные в Западной Сибири в ХIХ веке. Идеи выживания и освобождения, w: „Cибирская дуревния. История, современное состояние, перспективы развития”, часть 1, Омск 2014, ред. Н. И. Томилов С. 46- 58.
   63. Wokół kwestii wcielania żołnierzy powstania listopadowego do armii carskiej, w: „Wokół powstania listopadowego”. Zbiór studiów . Polska Akademia Umiejętności, red. H. Chudzio i J. Pezda, Kraków 2014, s.263-270.
   64. Jak pisać o powstaniach narodowych? w: „Kwartalnik Pedagogiczny”, R. LIX, 2014, nr 1-2, s. 107 – 112.
   65. W. Caban i L. Michalska – Bracha, Kobiety powstania styczniowego na Syberii. Zesłanki do Usola i Kunguru, w: Postawy i aktywnośc kobiet w czasie powstania styczniowego 1863 – 1864, red. T. Kulak, J. Dufrat, M. Piotrowska – Marchewa, Wrocław 2013, s. 163 – 189.
   66. Wiesław Caban, L. Michalska-Bracha, Женщины-польки в Сибири лосле Январского восстания ( на примере женщин соспаных в Усопе и Кунгур), // „Поляки в Сибирии: от повстанцев 1863 г. До современной Полонии”, ред. С. Леончик Красноярск, 2014, стр. 7-26.
   67. Агатон Гиллер (1831–1887) – первый историк Январского восстания : w: „ Польское Январское восстание 1863 года и исторические судьбы России и Польши”, Москва 2014, стр. 25-39. ( wspólnie z L. Michalską- Bracha). Red. B. Nosow
   68. Поляки в царской империи „Новая Польша”, Варшава 2014, С. 73 – 76.
   69. Zsyłka Polaków na Syberię w XIX wieku. Przegląd publikacji polskich i rosyjskich/radzieckich, „Przegląd Historyczny”, t. 105, 2014, z. 4, s. 99 – 123.
   70. Ostatnie publikacje w Omsku na temat polskiej zsyłki na Syberię Zachodnią, w: „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 17/2013 wydanie 2014, s. 187 – 194.
   71. Pomysły na przetrwanie, wolność i niepodległość polskich zesłańców politycznych na Syberii w XIX wieku (do 1914 roku). Część I. Pomysły na przetrwanie, „Respectus Philologicus” 27(32)? 2015, s. 115 – 132.
   72. Polak w carskim mundurze. Wspomnienia Aleksandra Skolimowskiego (1817 – 1895). Wstęp, opracowanie i redakcja Wiesław Caban i Jerzy Szczepański. Przekład Łukasz Guldon przy współpracy Wiesława Cabana i Jerzego Szczepańskiego. Wydawnictwo UJK, ss. 226.
   73. Syberyjska korespondencja zesłańców postyczniowych (1864-1866). „Po drodze życia wstąpić przed śmiercią do Polski, wybór, opr. wstęp W. Caban i S. A. Mulina, Kielce 2018, ss.380.
   74. Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795–1918. Materiały do katalogu, tom I: Pamiętniki rękopiśmienne i drukowane, opracowanie i redakcja naukowa M. Domańska-Nogajczyk, T. Wójcik, W. Caban, L. Michalska-Bracha, Kielce 2017, ss. 446
   75. Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795–1918. Materiały do katalogu, tom II: Listy rękopiśmienne i drukowane, opracowanie i redakcja naukowa M. Domańska-Nogajczyk, T. Wójcik, W. Caban, L. Michalska-Bracha, Kielce 2017, ss. 516.
   76. Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych, W. Caban i L. Michalska – Bracha,  Warszawa 2017 ss. 537.
   77. Polska-Rosja: XIX wiek. Materiały do nauczania historii. Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2017, 376, red. W. Caban, L. Gorizontow, P. Głuszkowski. (wersja rosyjska opublikowana w Moskwie w 2016 r.)
   78. Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku. (szkice historyczne, materiały, dokumenty), Do druku przygotował W. Chaniewicz, red. W. Caban, J. Legieć, Kielce 2017, ss. 663.
   79. The Nineteenth-Century Ideas of Polish Roads to Independence, w: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” R. 16 (2018) z. 2 s. 105-127.
   80. Izuczienije polsko-rossijskich otnoszenii w XIX wiekie w sriedie istorikow goroda Kielce, w: „Rossija w polskoj istoriografii, Polsza w rossijskoj istoriografii. K 50-lietiju Komissii istorikow Rossii i Polszi, otwietstwiennyj riedaktor N. A. Makarow, Moskwa 2017, s. 275-300. (tekst w języku rosyjskim) wspólnie z S. Wiechem.
   81. Poles in the Imperial Army in thhe 19 th Century: Numbers and Distribution w:  “Russia of the Tsars of the Bolsheviks of the new times, edited by Jan Malicki, Warsaw 2012 (wyd) 2013, s. 25-38 (wspólnie z J. Legieciem).
   82. Poljaki w rosijskich wojenno-uczebnych zawiedieniach w XIX w. Motiwy postuplienija i kariery, w: Istorija polsko rosijskich otnoszenii w sfierie nauki, red. N. A. Makarow, Moskwa 2010, s. 15-28.
   83. Jan Witort. O syberyjskim zesłaniu i rusyfikacji Żmudzi, Wstęp, opracowanie, redakcja: Wiesław Caban i Jerzy Szczepański , Warszawa 2017, ss. 282, ISBN 978-83-286-0017-1.
   84. Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918, (Materiały do katalogu), Opracowanie i redakcja naukowa: M. Domańska-Nogajczyk, T. Wójcik, W. Caban, L. Michalska, Bracha, t. 1, Wydawnictwo UJK Kielce 2017 , ss. 446, ISBN 978-83-7133-698-0.
   85. Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918, (Materiały do katalogu), Opracowanie i redakcja naukowa: M. Domańska-Nogajczyk, T. Wójcik, W. Caban, L. Michalska, Bracha, t. 2, Wydawnictwo UJK Kielce 2017, ss.516, ISBN 978-83-7133-692-8.
   86. W.Caban, S. Wiech, Izuczienije polsko-rossijskich otnoszenii w XIX wiekie w sriedie istorikow goroda Kielce, w: „Rossija w polskoj istoriografii, Polsza w rossijskoj istoriografii. K 50-lietiju Komissii istorikow Rossii i Polszi, otwietstwiennyj riedaktor N. A. Makarow, Izdatielstwo Indrik, Moskwa 2017, ISBN, 978-5-91674-459-0, s. 275-300.
   87. Pamiętniki i listy zesłańców postyczniowych w zbiorach archiwów rosyjskich (centralnych i syberyjskich), w: „Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi. Polonika w zbiorach obcych” Tom specjalny. Pod redakcją naukową Jacka Puchalskiego, Agnieszki Chamery-Nowak i Doroty Pietrzkiewicz, Warszawa 2017, s. 287 – 294, ISSN 1897-0788.
   88. W. Caban, S. Mulina, Syberyjskie listy zesłańców postyczniowych – problemy edytorskie w: „Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł”, red. J. Sikorska –Kulesza, Warszawa 2017, s. 21-44, ISBN 978-83-943652-7-1.
   89. W. Caban, Jarosław Kita, Ziemiaństwo Królestwa Polskiego wobec modernizacji rolnictwa. Stan i potrzeby badań, w: „Rocznik Łódzki”, T. LXVI, 2017, s. 167 – 179.
   90. The Nineteenth-Century Ideas of Polish Roads to Independence, w: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” R. 16 (2018) z. 2 s. 105-127.
   91. Memoirs and Letters of Polish Authors from the Western Krai (Lithuania, Belarus, Ukraine) from the Period of 1795-1918 – Summary of the Project Outcomes and Characteristics of Perspectives, w:”Respectus Philologicus” 33(38), 2018, s.111- 120.
   92. – Buntownicy”, szczęśliwy uciekinier i świętobliwy kapłan. Trzy książki Eugeniusza Niebelskiego o Polakach na Syberii Wschodniej w XIX wieku., w: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2018, z. 1, s.87 -103 – ISSN 1732-1395.
   93. W. Caban, S. A. Mulina, Rola donosu w życiu Polaków zesłanych na Syberię po upadku powstania styczniowego, „Przegląd Historyczny”, T. CX, 2019, z. 2, s. 41-55, ISSN 0033-2186.
   94. Zesłańcy postyczniowi na Syberii Zachodniej w opinii rosyjskiej administracji i ludności syberyjskiej, Wybór i opracowanie: W. Caban, K. Latawiec. J. Legieć, T. Mosunowa, Kielce 2019, ss. 516, ISBN 978-83-7133-757-4.
   95. Oktawian Jeleński – Polak w carskim mundurze, w: „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LIV, 2019, z. 1 s. 117-134. ISSN 1230-5057.
   96. Chęciny w latach 1795 – 1864, w: „Chęciny przez stulecia”, red. L. Michalska-Bracha, Warszawa DiG, 2019, s. 99-109. ISBN 978-83-286-0066-9.
   97. Młodzież polska w rosyjskich korpusach kadetów w XIX wieku : wybrane problemy
   98. w: „Stefan Żeromski : twórca, działacz, obywatel : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej”, pod red. R. Kotowskiego i S. Zacharz
   99. Muzeum Narodowe w Kielcach, 2019
   100. s. 9-33, ISBN 978-83-62068-62-3.
   101. O ssyłkie uczastnikow janwarskogo wosstanija w oriengburskuju guberniu, w: „Diesiatyje bolszakowskije cztienija. Oriengburskij kraj kak istoriko-kulturnyj fenomen”, red. S. W. Liubiczankowskij, Orenburg 2020, t. 1 s. 191-197. ISBN 978-5-85859-700-1.
   102. O zesłaniach na osiedlenie uczestników powstania styczniowego do guberni orenburskiej, w: „Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy – Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.) w: „Studia ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin”, red. A. Barańska, TN KUL 2020, s. 315-328. ISBN: 978-83-7306-880-3.
   103. Dziewiętnastowieczne pomysły na drogi do niepodległości, w: „Rok 1918. Odbudowa Polski i sowiecka Rosja w nowej Europie, red. L. Zasztowt i J. Szumski, t. 1, Warszawa 2019, s. 335-351, ISBN 978-83-86062-48-5.
   104. Próby prawnego uregulowania pobytu zesłańców na Syberii Wschodniej w latach sześćdziesiątych XIX wieku w: Polacy w Irkucku w XIX i XX wieku”, red. E. Niebelski, TN KUL Lublin 2020, s. 249-258. ISBN 978-83-7306-876-6.
   105. W. Caban, S. A. Mulina, „Nieudacznyje agenty”: Praktika donositielstwa w sriedie ssylnych uczastnikow janwarskogo wosstanija, „Wiestnik Omskogo Uniwiersitieta Sierija: Istoriczieskije nauki. t. 7, nr 26, s. 31-38, ISSN 2312 – 1300.
   106. W. Caban, S. A. Mulina, Wielki Książę Konstanty Pawłowicz – wyzwoliciel Polaków zesłanych w głąb Imperium Rosyjskiego po upadku powstania listopadowego, „Przegląd Historyczny”, 2020, nr 2, s. 289-300.
   107. Wkliuczienije sołdat Nojabrskogo wosstanija w carskuju armiju, w: „Polonia. Issliedowanija o Polsze i Poliakach”. T. 1, Krasnodar 2018, red. A. I. Sielickij, s. 174 – 181, ISBN 978 -5 – 907133 – 43 – 3.
   108. W. Caban, L. Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe na Świętym Krzyżu. Przebieg, konsekwencje – pamięć i pamiętnikarze, w: „Debaty Świętokrzyskie”, Vol. 3/2020, red K. Bracha, Kielce 2020, ss. 125 – 147. ISBN 978-83-7133-871-7.
   109. Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny, UJK, Kielce 2020, ss.229. Przedmowa i redakcja naukowa: ISBN 978-83-7133-887-8.
   110. Polskije memuary i pisma XIX wieka iz Zapadnogo Kraja: rol i miesto w istoriczeskich issliedowanijach, w: „Wtoryje Drawiertowskije cztienia. Matieriały wsierosyjskoj nauczno-prakticzeskoj konferencji poswiaszczienoj 140-letja so dnia rożdienija P. L. Drawerta, red. A. W. Remizow, Ministerstwo Kultury Omskoj Obłasti – Omsk, 2020, s. 161-168, ISBN 978-5-8042-0724-4.
   111. Młodzież polska w rosyjskich korpusach kadetów w XIX wieku, w: „Społeczeństwo w wojsku. Wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku. Relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym”, red. M. Kruszyński, T. Osiński, M. Kornat, Lotnicza Akademia Wojskowa – Dęblin, 2020, s. 77-108, ISBN 978-83-66514-15-7.
   112. Ssyłka Poljakow w Sibir w XIX wiekie. Obzor polskich i rossijskich (sowietskich) publikacji, w: „Poljaki w Sibiri w konce XIX – pierwoj czetwierti XX wieka. Istoriograficzeskije tradycji, nowyje naprawlienija i perspektiwy issliedowanij”, Aleteja- Sankt-Pietierburg, 2021, s. 33-70, ISBN 978-5-00165-263-2.
   113. Kolegiata kielecka miejscem uroczystości religijno-patriotycznych w 1861 roku. w: „850 lat katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, red. B. Wojciechowska, ks. T. Gocel, S. Konarska – Zimnicka”. UJK Kielce 2021, s. 165-177, ISBN 978-83-7133-928-8.

   

  Realizowane projekty badawcze

  1. Kierownik projektu badawczego w ramach NPRH: Pamiętniki i listy polskich autorów z ziem zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina ) w latach 1795-1918, nr 11H 12 0226 81  (Umowa między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, nr 0083/NPRH2/H11/81/2012. W wyniku realizowanego projektu w latach 2012-2017 powstała internetowa baza danych pamiętników i listów, opublikowano dwa tomy katalogu (trzeci tom stanowią indeksy).W ramach serii wydawniczej ukazało się 8 tomów pamiętników oraz tom materiałów z konferencji naukowej. Seria ta otrzymała w listopadzie 2017 roku prestiżową nagrodę KLIO na  XXVI Targach Książki Historycznej w Warszawie. Nadto zostało wydanych drukiem kilka pomniejszych opracowań. Całość zob. http://nprh.ujk.edu.pl/?page_id=221
  2. Kierownik projektu badawczego w ramach NPRH: Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku – XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej Umowa Nr 0098/NPRH3/H12/82/2014. Zakończenie projektu nastąpi w sierpniu 2019 roku. Aktualnie w ramach projektu opublikowano trzy tomy źródeł, a dwa kolejne znajdują się w opracowaniu. Zob. https://nprh3.ujk.edu.pl/
Skip to content