INSTYTUT HISTORII

Rekrutacja na studia 2021

 

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Zasady rekrutacji:

Studia I stopnia stacjonarne:

 

Studia stacjonarne nauczycielskie: historia

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

 

Studia stacjonarne nienauczycielskie:

historia specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja; 

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

 

Studia I stopnia niestacjonarne:

 

Studia niestacjonarne nauczycielskie: historia

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

Studia niestacjonarne nienauczycielskie:

historia specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja:

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

 

 

Studia II stopnia stacjonarne:

Studia II stopnia stacjonarne nauczycielskie: historia:

 • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

 

Studia II stopnia stacjonarne nienauczycielskie: historia kultury i zarządzanie jej dobrami:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych i społecznych, pedagogicznych, teologicznych:

 • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;
 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

 

Studia II stopnia niestacjonarne:

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata historii specjalność nauczycielska:

 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia historia kultury i ochrona jej dóbr:

dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych:

 

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

 

oraz kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach spoza dziedziny nauk humanistycznych (społecznych, pedagogicznych, teologicznych):

 

– rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku historia.

 

 

Sylwetki absolwentów kierunku Historia:

 

 

Kierunek: Historia

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Zakres:

·         dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

·         nauczycielski

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Historia stanowią także pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę i podnosić kwalifikacje na studiach magisterskich. Posiada podstawę do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku, m.in. w ramach ścieżki nauczycielskiej, przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela historii oraz wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

 

 

 

Kierunek: Historia

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Zakres:

·         historia kultury i zarządzanie jej dobrami

·         nauczycielski

 

Historia

Absolwent studiów drugiego stopnia jest wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym. Posiada umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych, ochrony dóbr kultury, edytorstwa. Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych z zakresu: Archiwistyki i zarządzania dokumentacją, Wiedzy o społeczeństwie (specjalność nauczycielska). Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży.

 

Po zrealizowaniu przedmiotów z zakresu nauczycielskiego absolwenci nabywają prawo do wykonywania zawodu nauczyciela historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

 

Zarejestruj się już dzisiaj:

https://rekrutacja.ujk.edu.pl

 

Skip to content