Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Studenckie Koło Naukowe „Regionaliści”

Studenckie Koło Naukowe „Regionaliści” zrzesza studentów i doktorantów Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach od roku akademickiego 2012/2013

 

Opiekun koła: dr hab. prof. UJK Sylwia Konarska-Zimnicka

 

Przewodnicząca: mgr Wioletta Szafarczyk

Zastępca: mgr Klaudia Łodejska

Skarbnik: mgr Konrad Szymański

Sekretarz: mgr Artur Jankowski

 

Cele działalności:

 • popularyzowanie historii regionu, znajdującego się w widłach rzek Wisły i Pilicy, czyli obszaru dawnego Województwa Sandomierskiego,
 • prowadzenie badań w zakresie regionalizmu i historii regionu,
 • szerzenie wiedzy na temat historii regionalnej i przybliżanie mało znanych faktów i ciekawostek o regionie.

 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań członków koła naukowego,
 • publikowanie artykułów naukowych w monografiach i czasopismach,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • prowadzenie lekcji w szkołach na temat historii regionu woj. świętokrzyskiego oraz promocję Instytutu Historii UJK.

 

Dotychczasowa działalność (wybrana):

 • W dniach 26-30 maja 2014 r. członkowie Koła uczestniczyli w konferencji międzynarodowej 5th Jan Kochanowsky University/SUNY Oswego Annual Conference In Cultural Studies. Gender, Race, Imigration. Klaudia Łodejska zaprezentowała swój referat na temat: The emigration of Poles to the Republic of South Africa. The RSA’s demand for the workforce. Natomiast Konrad Szymański wygłosił referat: The Republican Revolution and emigration to Brazil in the light of Kielecka Newspaper.
 • W dniu 23 czerwca 2014 r. członkowie Koła wzieli udział w spocie promującym rekrutację na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w roku akademickim 2014/2015.
 • W dniach 13-22 kwietnia 2015 r. członkowie Koła uczestniczyli w konferencji międzynarodowej „SUNY Oswego/ Jan Kochanowski University in Cultural Studies on April 15, 2015”. Klaudia Łodejska wygłosiła referat – Celebrity Splash: Celebrities through Polish and Russian People’s Eyes, natomiast Konrad Szymański – Reception of American football in Poland. Konferencja ta odbyła się w Oswego, NY – State University of New York, studenci polecieli tam razem z opiekunem dr hab. prof. UJK Włodzimierzem Batógiem.
 • W dniu 27 kwietnia 2015 r. Studenckie Koło Naukowe „Regionaliści” zorganizowało konferencję naukową: „Regionalizm w polityce, kulturze i gospodarce”. Konferencja podzielona była na trzy panele tematyczne, a jej celem była próba ukazania różnych płaszczyzn interpretacyjnych oraz możliwości badawczych w odniesieniu do historii regionalnej.
 • Dnia 11 stycznia 2016 r. Studenckie Koło Naukowe „Regionaliści” zorganizowało konferencję naukową: „Regionalizm w polityce, kulturze i gospodarce”. Konferencja podzielona była na trzy panele tematyczne, a jej celem była próba ukazania różnych płaszczyzn interpretacyjnych oraz możliwości badawczych w odniesieniu do historii regionalnej.
 • Studenckie Koło Naukowe „Regionaliści” z Instytutu Historii UJK w Kielcach, Koło Historyczne Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, Oddział PTH w Skarżysku- Kamiennej oraz Oddział PTH w Kielcach w dniach 10-11 maja 2016 r. zorganizowali ogólnopolską konferencje studencko-doktorancka pt. „Chrzest i jego dziedzictwo” z okazji rocznicy 1050-lecia chrztu Mieszka I.
 • Studenckie Koło Naukowe „Regionaliści” wraz z Fundacją Wczoraj Dla Jutra zorganizowało ogólnopolską doktorancko-ekspercką konferencję naukową w dniach 9-11 kwietnia 2017 r. w Zakopanem pt.: Współczesna historiografia, mody, trendy i kierunki rozwoju.
 • Studenckie Koło Naukowe „Regionaliści” wraz z Fundacją Wczoraj Dla Jutra zorganizowało ogólnopolską doktorancko-ekspercką konferencję naukową w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Zakopanem pt.: Między wzlotem a upadkiem. Zjawisko awansu i porażki na przestrzeni dziejów.
 • Studenckie Koło Naukowe „Regionaliści” zorganizowało ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową w dniu 15 września 2018 r. w Kielcach pt.: Region jako pojęcie w przestrzeni społecznej, kulturowej i narodowej.
 • Studenckie Koło Naukowe „Regionaliści” wydało w formie elektronicznej monografię pt.: „Region jako pojęcie w przestrzeni społecznej, kulturowej i narodowej”, pod red. K. Łodejskiej i K. Szymańskiego, Kielce 2018 (https://ihis.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/Region_jako_pojecie_w_przestrzeni_spolecznej_kulturowej_narodowej.pdf). ISBN 978-83-65850-31-7.

Publikacje (wybrane):

 • Jankowski A., (rec.) Debaty świętokrzyskie. Vol. 1, red. K. Bracha, M. Marczewska, „Między Wisłą a Pilicą”, T. 16, s. 147-150.
 • Jankowski A., Materiały źródłowe do dziejów Denhoffów herbu własnego w XVII-XVIII wieku (cz.1), „Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne”, T. 19, Kielce 2018, s. 121-138.
 • Łodejska K., History of the polish diaspora in South Africa by chronicle photographs, [w:] Humanitarian Corpus: [collection of scientifie articles on contemporary problems of philosophy, cultural studies psychology, pedagogy and history], pod red. Y.V. Kucherenko, S.S. Rusakov, T. 27, z.1, s. 156-162. (ISBN 978-966-949-139-8).
 • Łodejska K., Polish immigration to South Africa during apartheid system, „Almanach Historyczny”, T. 18, 2016, s. 229-240
 • Łodejska K., Wokół szlacheckiego stołu, [w:] Humanitarian Corpus: [collection of scientifie articles on contemporary problems of philosophy, cultural studies psychology, pedagogy and history], pod red. Y.V. Kucherenko, S.S. Rusakov, T. 28, s. 156-162. (ISBN 978-966-949-172-5).
 • Pasisz P., „Okres warszawski” (1945-1950) w biografii intelektualnej Celiny Bobińskiej, „Res Historica” 2019, No 47, s. 237-255.
 • Pasisz P., Kariera naukowa Celiny Bobińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1950-1984, „Res Gestae” 2019, vol. 8, s. 114-126.
 • Pasisz P., Problematyka upadku Rzeczpospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej. Wybrane przykłady, w: Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiografii XIX-XXI wieku, Rzeszów 2019, s. 242-255.
 • Pasisz P., Recenzja książki: Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. Ludzie – idee – dzieła, red. Tomasz Gąsowski, Janusz Smołucha, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2018, SS. 465, „Koło Historii”, 2018, nr 23, s. 307-313.
 • Pasisz P., Region społeczno-gospodarczy. Aspekty teoretyczno- metodologiczne na podstawie badań statystycznych, [w:] Region jako pojęcie w przestrzeni społecznej, kulturowej i narodowej”, pod red. K. Łodejskiej i K. Szymańskiego, Kielce 2018, s. 33-42.
 • Pasisz P., Założenia aksjologiczne i teoretyczno-metodologiczne badań nad upadkiem Rzeczpospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej, „Respectus Philologicus” 2019, nr 35, s. 159–168.
 • Szafarczyk W. (rec.) Urszula Augustyniak pt. Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014, ss. 300, 17, 2015, s. 243-248.
 • Szafarczyk W., „Krótkie spisanie dorobków moich…” – Pobożne legaty dla zgromadzeń́ zakonnych w wybranych testamentach szlachty Rzeczypospolitej z XVII wieku, [w:] Region jako pojęcie w przestrzeni społecznej, kulturowej i narodowej”, pod red. K. Łodejskiej i K. Szymańskiego, Kielce 2018, s. 22-32.
 • Szafarczyk W., Wino jako płynny lek w świetle herbarzy staropolskich, [w:] Medicina antiqua mediaevalis et moderna. Historia -Filozofia – Religia, pod red. L. Kostuch, S. Konarskiej-Zimnickiej, B. Wojciechowskiej, Kielce 2019, s. 108-118.
 • Szafarczyk W., Wizje pogrzebu w testamentach szlachty małopolskiej i wielkopolskiej z XVI–XVIII wieku, „Almanach Historyczny”, T. 20, 2018, s. 31-41.
 • Szpunar K., Dobra Rusinów, Grabowa i Wola Gałecka w świetle inwentarza z 1795 roku, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, T 19, Kielce 2018, s. 151-167.
 • Szpunar K., Rejestr ruchomości pałacu w Rusinowie z 7 grudnia 1801 roku. Przyczynek źródłowy do badań nad dziejami dworu szlacheckiego w Małopolsce przełomu XVIII i XIX wieku, „Almanach historyczny”, T. 20, Kielce 2018, s.  319-333.
 • Szpunar K., Rozwój górnictwa i hutnictwa w dobrach biskupów krakowskich na przykładzie XVIII-wiecznego Suchedniowa, [w:] „Zeszyty suchedniowskie. Historia. Materiały z sesji naukowej pt. „Kształtowanie krajobrazu kulturowego osad górniczych na przykładzie Suchedniowa w XIX i na początku XX w”, red. M. Medyński, Suchedniów 2018, s. 56-66.
 • Szymański K., (rec.) N. Pietrow: „Psy Stalina”, Warszawa 2012, „Almanach Historyczny”, T. 17, 2015, s. 321-328.
 • Szymański K., (rec.) Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, t. 3: Akty podziałów dóbr ziemskich szlachty sandomierskiej, wstęp i oprac. J. Pielas, Kielce 2014, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne”, t. 16: 2015, s. 145-146.
 • Szymański K., Geneza starosta chęcińskiego i formy jego dzierżenia w XIV-XVII wieku, [w:] Zamek Królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej. Geneza, funkcje, znaczenie, red. B Wojciechowska, S. Konarska-Zimnicka, Kielce 2018, s. 179-198.
 • Szymański K., Uwagi nad problematyka obsady starostwa chęcińskiego w XVI-XVIII wieku, „Między Wisłą a Pilicą”, T. 19: 2018, s. 11-25.

 

Skip to content