Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Tematyka badawcza na seminariach doktoranckich

 

Opiekunowie naukowi oraz tematyka badawcza dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie historii

 

Dr hab. Włodzimierz Batóg prof. UJK
wlodzimierz.batog@ujk.edu.pl
http://ifo.ujk.edu.pl

 1. Historia USA XX wieku.
 2. Historia społeczna USA w XX wieku.
 3. Amerykańskie ruchu radykalne po 1945 roku. 4. Lewica i Nowa Lewica w USA.
 4. Tematyka badawcza obejmuje tzw. „amerykańskie stulecie”, czy cały wiek XX, lecz szczególna uwaga położona jest na historię powojenną (po 1945 roku).

 

Prof. dr hab. Krzysztof Bracha
krbracha@hotmail.com
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia kultury europejskiego i polskiego średniowieczna.
 2. Kultura religijna średniowiecza europejskiego (religijność popularna, czary, magia, przesądy, wierzenia, obyczajowość, demonologia ludowa słowiańska i germańska, kulty pątnicze).
 3. Historii inkwizycji w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniu inkwizycji w Heidelbergu w XIV-XV wieku.
 4. Kaznodziejstwo w Polsce i w Europie Środkowej późnego średniowiecza, edytorstwo łacińskich źródeł średniowiecznych (piśmiennictwo pastoralne).
 5. Średniowieczna kodykologia i paleografia łacińska.
 6. Dziedzictwo kulturowe Świętego Krzyża.

 

Prof. dr hab. Wiesław Caban
caban@pu.kielce.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia społeczno-polityczna ziem polskich drugiej połowy XVIII w.- początków XX wieku.
 2. Dzieje powstań niepodległościowych (1764-1918).
 3. Stosunki polsko-rosyjskie w XIX wieku (1795-1918).
 4. Polacy w Rosji w XIX i XX wieku.
 5. Przemiany społeczno-gospodarcze na obszarze między Wisłą a Pilicą w drugiej połowie XVII wieku- początków XX wieku.

 

Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
jolanta.chwastyk-kowalczyk@ujk.edu.pl
http://idi.ujk.edu.pl

 1. Czasopisma społeczno-kulturalne, społeczno-polityczne, naukowe polskiego wychodźstwa niepodległościowego oraz emigracji polonijnej w Europie Zachodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii i Irlandii) i Stanach Zjednoczonych. Lata 1939 do dziś.
 2. Życie literackie pokolenia „niezłomnych” od 1939 roku do dziś w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.

 

Dr hab. Jerzy Gapys prof. UJK
jurgra@poczta.onet.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Wrzesień 1939 roku. Postawy społeczeństwa polskiego.
 2. Społeczeństwo polskie w Generalnym Gubernatorstwie.
 3. Konspiracja zbrojna i polityczna w GG.
 4. Społeczeństwo polskie wobec podziemia zbrojnego (do wyboru – Armii Krajowej, NSZ, BCH i inne).
 5. Społeczeństwo polskie a komuniści w Polsce 1942-1945.
 6. Konflikty i współpraca w polskim podziemiu zbrojnym.
 7. Organizacje dobroczynne i działalność charytatywna Polaków w II wojnie światowej w (GG).
 8. Codzienność okupacyjna w GG.
 9. Wysiedleńcy i ich położenie na terenie GG.
 10. Polacy wobec zagłady Żydów na terenie GG.
 11. Życie religijne w GG; stan i przemiany moralności katolików w GG.
 12. Obozy pracy i praca przymusowa Polaków w GG.
 13. Obozy jenieckie w GG.

 

Dr hab. Ryszard Gryz, prof. UJK
ryszard.gryz@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku.
 2. Relacje państwowo-kościelne w diecezji kieleckiej i sandomierskiej w drugiej połowie XX wieku.
 3. Dzieje parafii.
 4. Budownictwo sakralne i kościelne.
 5. Duszpasterstwo wojskowe.
 6. Życie religijne.
 7. Dzieje polityczne i społeczne w jednostkach administracyjnych regionu świętokrzyskiego po II wojnie światowej.
 8. Partie polityczne i opór społeczny.
 9. Biografie polityków, wojskowych i duchownych w XX wieku.

 

Dr hab. Lucyna Kostuch, prof. UJK
lucyna.kostuch@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia starożytnych Greków (od okresu archaicznego po epokę hellenistyczną).
 2. Historia starożytnego Rzymu (republika, pryncypat).
 3. Historiografia antyczna.
 4. Kultura antyczna (grecko-rzymska).
 5. Wojna w starożytnej Grecji i Rzymie.
 6. Religia starożytnych Greków i Rzymian.

 

Prof. dr hab. Waldemar Kowalski
kowalski@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Osadnictwo i demografia w okresie staropolskim.
 2. Historia Kościoła katolickiego Rzeczypospolitej w dobie wczesnonowożytnej.
 3. Stosunki etniczne i wyznaniowe na ziemiach polskich w XV-XVIII wieku.
 4. Emigracja z Wysp Brytyjskich w XV-XVIII wieku
 5. Przemiany społeczno-religijne w Szkocji w XVI-XIX wieku.
 6. Współczesna historiografia brytyjska a przemiany społeczno-polityczne na Wyspach Brytyjskich w XVI-XX wieku.

 

Dr hab. Jacek Legieć, prof. UJK
jleg@poczta.onet.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Armia carska w XIX i na początku XX wieku.
 2. Służba Polaków w armii carskiej.
 3. Działania wojenne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej.
 4. Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905.
 5. Rewolucja 1905 roku w Rosji i Królestwie Polskim.
 6. Historia Ukrainy w pierwszej połowie XX wieku.
 7. Wojsko Polskie i walki o wschodnie granice Polski w latach 1918-1921.
 8. Społeczność rosyjska w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku.
 9. Polacy w Rosji w okresie zaborów.
 10. Ruch anarchistyczny w Królestwie Polskim na początku XX wieku.
 11. Historia regionu świętokrzyskiego w XIX wieku.

 

Dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK
lbracha@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia społeczno-polityczna Polski (II połowie XIX wieku – 1918).
 2. Myśl polityczna XIX-XX wieku.
 3. Historia historiografii polskiej XIX-XX wieku.
 4. Pamięć historyczna XIX-XX wieku.
 5. Historia kobiet.
 6. Powstanie styczniowe – losy uczestników (emigracja, zesłanie, kraj).
 7. Środowiska weteranów powstań narodowych w Galicji w dobie autonomicznej.
 8. Dzieje Lwowa i Galicji.

 

Dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK
klio@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia społeczna Polski po II wojnie światowej, w tym: – życie codzienne w realiach Polski Ludowej.
 2. Przeobrażenia gospodarcze na ziemiach Polskich w XX-XXI wieku i ich konsekwencje.
 3. Polacy wobec doświadczenia komunizmu, w tym: – strategie przystosowawcze; – opór społeczny.
 4. Robotnicy polscy w XX wieku; ciągłość i zmiany.
 5. Chłopi i wieś w Polsce po II wojnie światowej.
 6. Kultura w Polsce po II wojnie światowej.
 7. Historia regionalna, w tym: – najnowsze dzieje międzyrzecza Wisły i Pilicy.

 

Dr hab. Mariusz Nowak, prof. UJK

mnowak0@autograf.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Sztuka wojenna w pierwszej połowie XX w.
 2. Problematyka aktywności politycznej, społeczno-ekonomicznej ziemiaństwa w XIX-XX w.
 3. Polska myśl konserwatywna i liberalna w XIX-XX w.
 4. Społeczności lokalne wobec przeobrażeń społeczno-ekonomicznych na ziemiach polskich w XIX-XX w.
 5. Życie kulturalne prowincji Królestwa Polskiego w dobie niewoli narodowej.
 6. Dzieje prasy lokalnej w Królestwie Polskim w XIX-XX w.

 

Dr hab. Szymon Orzechowski, prof. UJK
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia badań archeometalurgicznych (hutnictwo żelaza) w Europie ze szczególnym uwzględnieniem kręgu frankofońskiego.
 2. Rzym poza granicami cesarstwa – relacje interkulturowe i transfer technologii pomiędzy Imperium i Barbaricum.
 3. Rzymskie górnictwo i hutnictwo kruszcowe.
 4. Starożytna metalurgia żelaza w Europie.
 5. Galia przed i po podboju rzymskim – zagadnienia gospodarcze.
 6. Średniowieczne i wczesnonowożytne górnictwo i hutnictwo w północno-zachodniej Małopolsce (Zagłębie Staropolskie).
 7. Działalność grup rekonstrukcyjnych (historycznych i archeologicznych) w Polsce.
 8. Archeologia eksperymentalna.

 

Dr hab. Jerzy Pająk, prof. UJK
jurpaj@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Życie polityczne na ziemiach polskich w l. 1864-1918
 2. Społeczeństwo polskie w XIX wieku
 3. Dzieje myśli politycznej XIX-XX wieku
 4. Historia Królestwa Polskiego w l. 1864-1918
 5. Historia Austro-Węgier w l. 1867-1918
 6. Stosunki polsko-ukraińskie na przełomie XIX i XX wieku
 7. Dzieje Galicji w dobie autonomicznej
 8. Historia społeczno-gospodarcza i polityczna regionu świętokrzyskiego w l. 1795-1918,
 9. Staropolski Okręg Przemysłowy w XIX-XX wieku
 10. Dzieje lewicy niepodległościowej 1905-1918
 11. Ruch kobiecy na ziemiach polskich w l. 1900-1918
 12. Historia I wojny światowej na ziemiach polskich

 

Dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK
jpielas@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Rodzina szlachecka w okresie staropolskim,
 2. Życie codzienne szlachty polskiej w dobie nowożytnej,
 3. Dzieje rodów i rodzin szlacheckich (ze szczególnym uwzględnieniem szlachty małopolskiej),
 4. Aktywność polityczna szlachty małopolskiej w XVI-XVIII w.,
 5. Kultura materialna szlachty koronnej w dobie staropolskiej,
 6. Urzędy i urzędnicy w dawnej Polsce,
 7. Polskie prawo prywatne doby nowożytnej – podstawy teoretyczne i praktyka,
 8. Elity majątkowe i elity władzy w Małopolsce w XVII-XVIII w.,
 9. Dzieje miast prywatnych w województwie sandomierskim w XVI-XVIII w.
 10. Edycje źródeł staropolskich.

 

Prof. dr hab. Marek Przeniosło
m.przenioslo@neostrada.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Życie polityczne na ziemiach polskich w latach 1914-1939.
 2. Społeczeństwo polskie w XX wieku (szczególnie dzieje chłopów, ziemian, inteligencji).
 3. Dzieje dobroczynności i pomocy społecznej w XIX i XX wieku.
 4. Dzieje więziennictwa w XIX i XX wieku.
 5. Historia I wojny światowej na ziemiach polskich.
 6. Dzieje Galicji Wschodniej i Wileńszczyzny (od końca XIX wieku).
 7. Dzieje miast polskich (od końca XIX wieku).

 

Prof. dr hab. Regina Renz
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Stosunki społeczno-gospodarcze w [wybranym] powiecie w latach 1918-1939.
 2. Powiat [wybrany] w latach 1918-1939. Dzieje polityczne, społeczne i gospodarcze.
 3. Monografia [wybranej] miejscowości w okresie II Rzeczypospolitej.
 4. Społeczeństwo [wybranej] miejscowości lub wybranego [powiatu] w latach 1918-1939.
 5. Życie codzienne [wybranej] miejscowości lub [wybranego] powiatu w latach 1918-1939.
 6. Międzywojenna rodzina chłopska w województwie kieleckim.
 7. Rodzina w międzywojennym województwie kieleckim.
 8. Kobieta w społeczeństwie [wybranej] miejscowości lub [wybranego] powiatu w latach 1918-1939
 9. Ludność żydowska w [wybranej] miejscowości lub [wybranym] powiecie w latach 1918-1939.
 10. Życie religijne w [wybranym] dekanacie lub [wybranej] diecezji w latach 1918-1939.
 11. Postawy polityczne ludności [wybranej] miejscowości w latach 1918-1939.
 12. Wpływy polityczne w województwie kieleckim w świetle wyborów parlamentarnych i samorządowych w latach 1918-1939.

 

Dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK
j.rodzen@ujk.edu.pl
http://idi.ujk.edu.pl

 1. Dzieje idei i aparatury naukowej, instytucji naukowo-badawczych i naukowo-oświatowych; sylwetki uczonych (w szczególności przyrodników) polskich i zagranicznych – od XVI do XX w.
 2. Dzieje myśli technicznej, konstruktorskiej i wynalazczej; dzieje rzemiosła i instytucji technicznych; sylwetki konstruktorów polskich i zagranicznych – od XVI do XX w.
 3. Dzieje myśli filozoficznej (w szczególności filozofii nauki i filozofii przyrody); historia relacji między filozofią a naukami przyrodniczymi i technicznymi; historia relacji nauka-technika-religia, sylwetki osobowości w wymienionym zakresie tematycznym.

 

Dr hab. Katarzyna Ryszewska, prof. UJK
kryszewska@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia polskiej archeologii w XIX i XX wieku
 2. Historia polskich instytucji naukowych w XIX i na początku XX wieku (do 1939 r.)
 3. Udział kobiet w rozwoju polskiej nauki w XIX i na początku XX wieku
 4. Zainteresowania naukowe polskich ziemianek w XIX i na początku XX wieku (do 1939 r.)
 5. Krajobraz archeologiczny międzyrzecza Wisły i Pilicy

 

Dr hab. Marta Samek, prof. UJK
marcja100@gmail.com
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Działalność fundacyjna duchowieństwa w Małopolsce (XVI-XVIII wiek).
 2. Działalność fundacyjna szlachty małopolskiej w XVI-XVIII wieku.
 3. Dziedzictwo kulturowe Małopolski (okres nowożytny).
 4. Przemiany wyposażenia kościołów małopolskich w okresie nowożytnym .
 5. Życie codzienne miast małopolskich w XVI-XVIII wieku.
 6. Sztuka w służbie konfesjonalizacji.
 7. Kościół katolicki w Małopolsce (okres nowożytny).

 

Prof. dr hab. Stanisław Wiech
stanislaw.wiech@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Aktywność społeczna, kulturalna, polityczna, naukowa, gospodarcza mieszkańców ziem polskich w dobie niewoli narodowej.
 2. Dzieje Rosji.
 3. Rosyjski aparat władzy i struktury rosyjskiej administracji cywilnej, wojskowej, policyjnej, kościelnej na ziemiach polskich.
 4. Konflikty i wojny w Europie i poza Europą w XIX i na początku XX wieku.
 5. Sytuacja mniejszości wyznaniowych (wyznawców judaizmu, unitów, prawosławnych, ewangelików, staroobrzędowców) i narodowych (Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Niemców) na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku.
 6. Historia struktur społecznych w XIX wieku.
 7. Stosunki polsko rosyjskie w XIX i na początku XX wieku, (w tym hab. polityka wyznaniowa, oświatowa, gospodarcza władz rosyjskich w Królestwie Polskim i Ziemiach Zabranych).
 8. Dzieje społeczno-gospodarcze i polityczne regionu świętokrzyskiego w latach 1795-1918.

 

Dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK
beata.wojciechowska@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Historia Polski i Europy średniowiecznej.
 2. Kultura religijna średniowiecza (religijność popularna, obrzędowość doroczna, wierzenia).
 3. Historia praw i sądownictwa w średniowieczu (prawo kanoniczne, prawa świeckie, sądownictwo kościelne, miejskie, szlacheckie).
 4. Bractwa religijne w średniowieczu.
 5. Średniowieczne traktaty medyczne.

 

Prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan
hanna.wojcik-lagan@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl/ihis

 1. Dzieje szkolnej edukacji historycznej w XIX i XX wieku (obraz przeszłości w narracjach podręcznikowych, w podręcznikach Wincentego Zakrzewskiego, czy Tadeusza Korzona).
 2. Stosunki polsko-sąsiedzkie, polsko-litewskie, polsko-ukraińskie, polsko-niemieckie w narracjach szkolnych, w XIX, XX i XXI wieku. Problem mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej w nauce historycznej i w nauczaniu.
 3. Recepcja na gruncie szkolnym tendencji obecnych w polskiej nauce historycznej a wywodzących się z inspiracji francuską szkołą historyczna Annales (mikrohistoria, psychohistoria, historia elit i „zwykłych” ludzi).
 4. Związki myślenia historycznego jako aksjomatu naukowego z myśleniem szkolnym w jego odniesieniach do kształtowania świadomości historycznej młodzieży szkolnej i ludzi dorosłych (badanie świadomości i kultury historycznej w przeszłości i obecnie, XX-XXI wieku).
 5. Problemy mitologizacji i demitologizacji. Obecność mitów legend i stereotypów w przekazach szkolnych, XX-XXI wieku. Kreowanie kultów postaci historycznych Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Stalina.
 6. Problem transformacji poprzez narracje pisaną (literatura naukowa, publicystyka, literatura dla młodzieży szkolnej) założeń ideologicznych i propagandowych władzy w odniesieniu do II Rzeczypospolitej i czasu po II wojnie światowej.
 7. Związki polityki z nauką i nauczaniem w II Rzeczypospolitej i po II wojnie światowej; Kondycja nauki historycznej przed 1956 r. i po „odwilży” październikowej: postawy historyków, modele studiów historycznych (w II Rzeczypospolitej i po II wojnie światowej).

 

Zakres materiału z historii na rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami na studia doktoranckie

 • Prezentacja zainteresowań naukowych kandydata. Motywy zainteresowań historią.
 • Historiografia wybranej epoki historycznej (nazwiska najważniejszych autorów i ich publikacje, kierunki badań).
 • Znajomość bazy źródłowej do prowadzenia badań w zakresie wybranej tematyki.
 • Zasady i metody interpretacji źródeł historycznych.
 • Nauki pomocnicze historii i ich znaczenie dla poprawnej konstrukcji procesu badawczego.
 • Wiedza z zakresu wybranej epoki historycznej, w tym:
  • wybrane problemy z zakresu historii starożytnej i archeologii oraz historii literatur klasycznych i orientalnych;
  • historiografia antyczna; historia kultury antycznej.
  • podstawowe problemy z zakresu historii średniowiecznej ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła oraz kultury religijnej polskiego i europejskiego średniowiecza;
  • podstawowe problemy z zakresu dziejów wczesno nowożytnych, w tym kultura Rzeczpospolitej szlacheckiej;
  • skutki Wielkiej Rewolucji Burżuazyjnej w Francji i wojen napoleońskich dla Europy i świata;
  • podstawowe problemach historii politycznej w XIX i na początku XX wieku (przymierza militarne, konflikty zbrojne);
  • najważniejsze przeobrażenia gospodarcze w XIX wieku;
  • zrywy niepodległościowe na ziemiach polskich w XIX wieku – przyczyny, przebieg, skutki;
  • przeobrażenia społeczno-ustrojowe i gospodarcze w zaborze austriackim, pruskim i rosyjskim w XIX wieku;
  • najważniejsze zagadnienia dotyczące historii politycznej, gospodarczej i społecznej od 1918 roku do współczesności;
  • rola i znacznie wojska w XIX i XX wieku;
  • polityka oświatowa i wychowawcza państwa w II Rzeczypospolitej i po II wojnie światowej;
  • sprawa polska na arenie międzynarodowej w XIX i XX wieku;
  • historia prasy polskiej w XX wieku;
  • emigracja polska w XIX i XX wieku;
  • totalitaryzm w XX wieku;
  • historia Kościoła katolickiego i religijności w XIX – XXI wieku;
  • polskie czasopiśmiennictwo emigracyjne od 1939 roku;
  • wybrane problemy życia codziennego od starożytności do współczesności;
  • najważniejsze cezury w historii najnowszej;
  • zagrożenia pokoju i bezpieczeństwa światowego w drugiej połowie XX wieku; konflikty po II wojnie światowej i próby ich rozwiązywania;
  • historia myśli ekonomicznej w dobie nowożytnej.
 •  Wiedza z zakresu historii regionalnej w wybranym okresie historycznym.

 

 

Skip to content