INSTYTUT HISTORII

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy. Colloquium III: Polacy i Żydzi w cieniu okupacji niemieckiej na ziemiach polskich.

   

 

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

zapraszają na konferencję naukową

 

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy. Colloquium III: Polacy i Żydzi w cieniu okupacji niemieckiej na ziemiach polskich.

 

Kielce, 3 lipca 2019 r.

 

 

Wprowadzenie przez niemieckie władze okupacyjnych i rasistowskich praw na ziemiach polskich, w sposób diametralny przeobraziło stosunki panujące między ludnością polską a żydowską. Polityka powszechnego terroru miała doprowadzić nie tylko do zdezintegrowania społeczeństwa i złamania jego woli oporu wobec okupanta niemieckiego, ale także do odizolowania Polaków i Żydów. Działania administracji niemieckiej w ramach opresyjnego ustawodawstwa oraz rozszerzenie zakresu czynów uznanych za przestępstwo miały m.in. na celu niedopuszczenie do udzielania jakiejkolwiek pomocy Żydom stojącym w obliczu Zagłady.

 

Represyjna polityka niemiecka i realia lat terroru przyniosły różnorodne zjawiska i postawy, zarówno o charakterze pozytywnym jak i negatywnym, w całym obszarze stosunków polsko-żydowskich. Okupacyjna rzeczywistość wystawiała na najwyższą (najcięższą) próbę ludzkie charaktery, nasiliła i wyostrzyła egoizm poszczególnych grup społecznych oraz ukazała złożone mechanizmy funkcjonowania społeczności zagrożonych wyniszczeniem.

 

 

Właśnie te aspekty, czyli stosunki polsko-żydowskie w realiach okupacji, są tematem przewodnim trzeciej konferencji z cyklu Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy.

Program konferencji

 

W szczególności chcielibyśmy, aby podczas konferencji poruszone zostały następujące obszary i problemy badawcze:

 1. Niemieckie podziały administracyjne a położenie ludności w okupowanej Polsce (w poszczególnych obszarach II Rzeczypospolitej).
 2. Założenia niemieckiej polityki narodowościowej i gospodarczej oraz narzędzia jej realizacji.
 3. Niemiecki system okupacyjny w Polsce. Kontrola i zarządzanie społeczeństwem.
 4. Wprowadzenie opresyjnego ustawodawstwa szczegółowo określającego ramy funkcjonowania Polaków i obywateli polskich w warunkach okupacyjnych.
 5. Etapy i konsekwencje niemieckiej polityki wobec ludności żydowskiej.
 6. Polnische Polizei i Jüdischer Ordnungsdienst jako część niemieckich sił policyjnych.
 7. Getta. Niemiecka przestrzeń dla Żydów. 
 8. Nowe elity okupacyjne.
 9. Współpraca czy strategia przetrwania. Motywy postaw i zachowań.
 10. Żydowskie grupy przetrwania.
 11. Współpraca organizacji podziemia zbrojnego.
 12. Polacy i Żydzi wobec polityki eksterminacyjnej.
 13. Przestępczość pospolita.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień wraz z abstraktem do 15 maja 2019 r. Nie jest wymagana opłata konferencyjna. Organizatorzy zapewniają wydanie publikacji pokonferencyjnej (teksty do druku należy przesłać do 30 października 2019 r.).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń i tekstów przesłanych do druku.

 

 

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski (UMCS)

Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW)

Dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska (UJK)

Dr hab. prof. UR Elżbieta Rączy (UR/IPN)

Dr hab. Sebastian Piątkowski (IPN Radom)

Dr Dorota Koczwańska-Kalita (IPN Kielce)

Dr Tomasz Domański (IPN Kielce)

 

Sekretarze konferencji:

Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce) – ryszard.smietanka-kruszelnicki@ipn.gov.pl  ; 503 708 175

Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (Instytut Historii UJK) –  jgapys@ujk.edu.pl; tel. 502 072 247

 

Adres do korespondencji:

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Aleja Na Stadion 1, 25-127 Kielce

Tel. /0-41/ 340 50 58

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content