Przejdź na stronę główną uniwersytetu

Wydział Humanistyczny
INSTYTUT HISTORII

Przewód doktorski

Czteroletnie studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach działają w oparciu o ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365/. Przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra i udokumentowane osiągnięcia dotyczące przebiegu studiów historycznych, prac naukowych, popularnonaukowych i aktywności organizacyjnej (działalność w kołach naukowych). Umożliwiają uzyskanie zaawansowanej naukowej wiedzy o historii pod kierunkiem fachowych historyków zajmujących się różnymi okresami i dyscyplinami historycznymi, przygotowują do samodzielnej pracy badawczej i twórczej uwieńczonej zdobyciem stopnia naukowego doktora.

Wykaz dokumentów:

Skip to content